Zpět na seznam všech nemocí

Zánět slinivky

Zánět slinivky léčí Interna - Gastroenterologie a hepatologie a patří mezi Onemocnění slinivky břišní

Další názvy: pankreatitida, zánět slinivky břišní, pankreatitis, chronický zánět slinivky břišní, akutní zánět slinivky břišní, chronická pankreatitida, akutní pankreatitida

V textu najdete: Pankreat, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis pankreatu

Slinivka je umístěna v dutině břišní, její větší část nasedá na zadní stranu žaludku. Můžeme ji řadit do trávícího systému, protože jí produkované enzymy napomáhají trávení, ale je třeba zdůraznit, že se velmi významně podílí i na metabolismu cukrů (její porucha může vést k rozvoji diabetu). Je to „dvojitá“ žláza, její dvě části (viz dále) jsou do sebe zavzaté a navzájem se obklopují.

Pokud se mluví o onemocněních slinivky břišní (pankreatu), je třeba si v první řadě uvědomit, že slinivka má v lidském těle dvě funkce. Je tvořena dvěma odlišnými částmi.

Je to jednak žláza s vnitřní sekrecí (její produkty jsou uvolňovány do krve). Tato část je tvořena Langerhansovými ostrůvky (skupiny zvláštních buněk pankreatu), které vytváří a produkují hormony (inzulín, glukagon, somatostatin). Hormony jsou pak uvolňovány a dále ovlivňují různé pochody v organismu.

Druhá část buněk tvoří žlázu s vnější sekrecí (její produkt – trávící šťáva, je uvolňován do tenkého střeva). Tato část produkuje enzymy: trypsin štěpící bílkoviny na aminokyseliny, amylázu přeměňující sacharidy a lipázu přeměňující bílkoviny. Všechny tyto enzymy jsou produkovány v neaktivních formách (proenzymech), neaktivní formy (proenzymy) jsou aktivovány až pomocí dalších enzymů, které jsou přítomny v dvanáctníku (duodenu), kam ústí vývod zevně sekretorické části slinivky (té, která produkuje trávící šťávu).
Tento mechanismus aktivace enzymů zabezpečuje kontrolu nad tím, aby se enzymy neaktivovaly dříve, než je třeba a nepoškodily tak slinivku nebo její vývod.

Popis zánětu slinivky

Zánět slinivky břišní (pankreatitida) je nemoc zahrnující dvě základní skupiny onemocnění: tryptickou pankreatitis (zánět, který je pro pankreas charakteristický, způsobený předčasným aktivováním trypsinu a spadající mezi akutní onemocnění) a skupinu pojmenovanou jako „ostatní“ záněty (podobné zánětům v jiných orgánech).

V obou skupinách můžeme najít akutní, chronické a recidivující (navracející se) formy.

Akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitis)


Je způsobena hlavně infekcemi, obstrukcem (ucpáním) vývodů, ischémií (nedostatečným přívodem krve a kyslíku ke tkáni), toxickými faktory a poraněními.

Je častější u mužů mezi 30. a 50. rokem věku, ale přibývají případy i mezi mladšími. Příčinou je v 50-ti % dlouhodobá konzumace tvrdého alkoholu, ve 30-ti % onemocnění žlučových cest a ve 20-ti % jde o nekrotizují zánět slinivky.

Tryptický zánět slinivky (tryptická pankreatitis) je velmi častá, patří do skupiny akutních onemocnění. Vzniká většinou u obézních lidí středního nebo vyššího věku, častěji u žen, mnohdy po excesu v jídle (velmi tučné) a pití (koncentrovaném alkoholu) nebo po tupém úderu do břicha, jindy po zvedání těžkých břemen.

Základem onemocnění je předčasná aktivace trávící šťávy (předčasnou aktivací trypsinu – enzym štěpící bílkoviny), která pak natravuje vlastní tkáň slinivky a tím ji poškozuje.

K poškození slinivky a následnému zánětu tedy vede nadměrný příjem tučného jídla nebo koncentrovaného alkoholu (který aktivuje nadměrnou sekreci trávících enzymů, které se pak ještě ve slinivce aktivují); natrávení tkáně slinivky vlastními enzymy po předchozím poškození orgánu např. tupým úderem do břicha; onemocnění žlučových cest – např. žlučové kameny (cholelithiasa) a méně často kaménky ve slinivce samé, které blokují odtok pankreatické trávící šťávy (pankreatolit­hiasa).

S poškozením slinivky a následným zánětem se můžeme setkat i u některých jiných onemocnění (tuberkulosa, spála, syfilis).

Rizikové faktory zánětu slinivky

Jako u mnoha jiných onemocnění, hraje i u zánětu slinivky významnou roli genetika. Mezi rizikové faktory proto patří zhoubný nádor slinivky (karcinom pankreatu) u jiného člena rodiny (častěji se vyskytuje u mužů). Dalším z faktorů je nádor některého jiného orgánu dutiny břišní (žaludek, střevo, děloha), který vede k prorůstání nádoru i do slinivky, tomuto stavu se říká druhotný nádor slinivky (pankreatu).

Významný podíl na rozvoji některých druhů zánětů slinivky mají i alkohol, obezita a špatné stravovací návyky (tučná strava).

Riziko zánětu slinivky stoupá také při cholelithiase, což je vlastně kamínek ve žlučníku, ten může ze žlučníku vycestovat a ucpat žlučové cesty.

Posledními ze skupiny hlavních rizikových faktorů, jsou stavy po tupém úderu do břicha (např. při kolektivních a bojových sportech) nebo po zvedání těžkých břemen.

Prevence zánětu slinivky

Prevence u zánětů slinivky se neudává. Ovšem neuškodí vyvarovat se nadměrného pití alkoholu a konzumaci příliš tučných jídel.

Riziko se také snižuje při prevenci žlučových kamenů (hlídání příjmu cholesterolu v potravě).

Pokud víte o případu nádoru slinivky (pankreatu) ve své rodině, nezapomeňte o tom informovat svého lékaře, je velmi důležité odhalit nádor včas (zejména pro jeho destruktivní působení ve tkáni pankreatu).

Příznaky a projevy zánětu slinivky

akutní formy se vyskytují prudké bolesti v nadbřišku (epigastrium) nebo levém podžebří, někdy se ale mohou objevit v celém břiše nebo vystřelovat do jiných částí těla (zad, levé lopatky a někdy až do levého ramene).

Bolesti jsou provázeny zvracením (které ale nepřináší úlevu; ve zvratcích jsou zbytky jídla a příměs žluči) nebo pocitem „na zvracení“ či škytáním a nevolností. Můžeme pozorovat zástavu plynů a stolice.

Nemocný je těžce schvácený, má zrychlený tep (tachykardie), zrychlený dech (tachypnoe), horečku, dezorientaci a poruchy chování (zvýšená agrese, nervozita).

V těžkých a rychle se rozvíjejících se případech může nemocný zemřít během několika hodin, proto je nutné neprodleně po rozvoji těchto příznaků vyhledat lékaře. Pacient může upadnout do šoku (pokles krevního tlaku, dušnost, zhoršení srdeční činnosti).

Chronické formy jsou doprovázeny bolestí, která ale přichází nárazovitě s určitým zpožděním po pozření jídla. Nemocní hubnou, jednak proto, že kvůli bolesti po jídle jídlo omezují, jednak proto, že díky nedostatečnému zásobení trávící šťávou dochází ke špatnému trávení živin. Toto nedostatečné trávení ve střevě způsobuje i viditelnou změnu stolice, která je lesklejší a „mastnější“ (obsahuje více tuků).

Léčba zánětu slinivky

Léčba je závislá hlavně na druhu a rychlosti rozvoje jednotlivých pankreatitid.

Pokud jde o chronickou pankreatitidu a zánět probíhá delší dobu bez život ohrožujících projevů, není nutná hospitalizace. Lékař stanoví dietu s velmi nízkým obsah tuků (lipidů) a naopak vysokým podílem cukrů (sacharidů) a bílkovin.

Pokud je zánět dlouhodobější a enzymy jsou tvořeny v nedostatečném množství, předepisují se léky, které organismu tyto enzymy nutné pro trávení dodávají. Při poškození Langerhansových ostrůvku (poklesu uvolňování inzulinu, který napomáhá vstřebávání cukrů do buněk) je nutné rozvíjející se cukrovku léčit pomocí umělého (syntetického) insulinu.

akutních forem je třeba jednat rychle, protože při dlouhém odkládání může dojít k rozvoji šoku a i smrti. Proto je nutná hospitalizace v nemocnici. Prvním krokem je konzervativní léčba: léčba šoku, podle vážnosti poškození slinivky lékaři podávají léky k utlumení činnosti slinivky a léky tišící bolest, doplňují infusemi chybějící tekutiny a ionty, nasazují nitrožilní výživu (potřebné složky stravy podávané přes infusi v roztoku).

Monitorují životní funkce (na jednotce intenzivní péče – JIP) a sledují stav nemocného.

Hospitalizovaný nemocný nesmí po nezbytnou dobu (několik dní) přijímat jídlo ústy (per os). Má zavedeny: nasogatrickou sondu (NS je hadička zavedená nosem do žaludku, kde je možné odsávat obsah nebo podávat tekutou stravu nebo léky),močový katétr (je hadička zavedená do močového měchýře, umožňující odchod moči a měření jejího množství) a centrální žilní katétr.

V některých akutních případech (při léčbě delší než 5–7 dnů a bez výrazného zlepšení) není jiná možnost než chirurgicky odstranit nevratně poškozené části slinivky anebo zprůchodnit vývody (ať už slinivky nebo společný vývod slinivky a jater – tzn. žlučových cest). Přes příčný řez stěnou břišní v oblasti nadbřišku se chirurg dostane ke slinivce. Pokud je odumřelá (nekrotická) tkáň volná, je odstraněna (nekretomie).

Jak si mohu pomoci sám

Při rozvinuté pankreatitidě je nejsnazší zaujmout tzv. úlevovou polohu, která je pro zánět slinivky v předklonu anebo v kleče „ na všech čtyřech“, toto řešení je ale pouze úlevové, pro léčbu je nutné navštívit lékaře. Další možností zmenšení bolestí je dieta s menším obsahem tuků a větším objemem cukrů.

Komplikace zánětu slinivky

Při rozsáhlém poškození pankreatu může dojít k rozvoji **cukrovky (diabetu). ** Vnitřně sekretorické části slinivky, Langerhansovy ostrůvky, jsou poškozeny uvolněnými enzymy a ustává v nich produkce inzulínu (hormon ovlivňující metabolismu cukru). Pokud toto poškození dosáhne kritické meze, je hormonu inzulínu nedostatek.

Další komplikací pak může být stav, kdy poškozené části odumírají (nekrotizují), čímž vyvolávají další zánět. Do odumřelých částí se ukládá vazivo a vápenaté soli (kalcifikace), ale odumřelá tkáň může být také infikována bakteriemi, které se normálně vyskytují ve střevě, kde jsou přínosné (dochází k tomu u 60-ti % případů). V pankreatu mohou vznikat dutinky vyplněné tekutinou (cysty).

Pokud je ucpán společný vývod pankreatu a jater (žlučové cesty), dochází ke městnání žluče a trávících šťáv ve vývodu a jejich zpětný tok (v pankreatickém vývodu je ale větší tlak než ve vývodu jater a tak dochází k poškození jaterní tkáně pankreatickými šťávami a rozvoji žloutenky – ikteru). K rozvoji žloutenky dochází v 25-ti %. Je třeba myslet i na to, že je možné šíření infekce i na jiné orgány a struktury v dutině břišní.

Zánět slinivky může být zaměněn s těmito onemocněními: perforací gastroduodenálního vředu (vřed na rozhraní žaludku a dvanáctníku), mechanickou střevní neprůchodností, infarktem myokardu. Proto při rozhovoru s lékařem žádné své příznaky nezapírejte, snažte se uvést i pro Vás nepodstatné detaily související s onemocněním.

Další názvy: pankreatitida, zánět slinivky břišní, pankreatitis, chronický zánět slinivky břišní, akutní zánět slinivky břišní, chronická pankreatitida, akutní pankreatitida

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskusi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s zánětem slinivky

Máte zkušenost s zánětem slinivky ?

Akutní zánět slinivky a selhávání plic a ledvin - slinivkar (12.08.14)

Příznaky

Čvrt roku v nemocnici, měsíc na ARO a Jip, poté mezi pacienty udržovanými jen drogami při životě. Všechno se zastavilo, měl jsem díru do krku, do žaludku. Atrofovaly mi všechny svaly, lékaři čekali smrt nebo poškození mozku, ochrnutí poloviny těla, pohybových a dechových center. Dokonce to hlásili v průběhu manželce. Vaše tělo dokáže zázraky v očích lékařů. Lékařů, kteří vám doporučí jogurty a „cukru jen méně!“. Již v nemocnici mi servírovali přesolená a chemicky ošetřovaná jídla, polévky s glutamanem, knedlíky, tučné a sladké pečivo.
Měl jsem obrovské štěstí, že jsem se odtamtud dostal.

Léčba

Bolesti břicha a zad. Stejné jako u ostatních, očekával jsem ž. kamínky, po ultrazvuku břicha jsem byl prohlášen za zcela zdravého, po roce to přišlo.
A zadarmo…

Co mi pomohlo

Po dalších třech měsících domácí léčby a studia problematiky stravování peču vlastní kváskový chléb, nekoupím žádné pečivo, vůbec omezuji i vlastní žitný chléb, maso jím výjimečně vepřové a ryby vařené. Bílkoviny vyrábím spíš kombinací obilovin a luštěnin, zeleninu z 95% tepelně upravenou, kvašenou, spousty přírodních super léků/jídel/zelenin jako: mořské řasy, kuzu, umebošky, miso. Léky z lékárny jsem si koupil jedno pro případ nouze, ale nevěřím, že je kdy použiji. Jezdím už na kole a vypadá to, že budu bez jakéhokoli omezení. Žiju mnohem bohatší život, nejsem tak unavený, užívám si dětí, zakládám záhonky na zahradě, kupuji obilí a zeleninu na trzích, aby v ní něco bylo. Je mi už fajn. Lékařům vděčím za pomoc chirurgickou a akutní. Tímto jim děkuji a končím. Být vámi, neposlouchám jejich dietní rady, jsou nebezpečné! Jde o váš život, oni jen čekají, kdy se jim tam vrátíte. Dejte tomu čas a čtěte a čtěte. Vyvarujte se masa, doporučovaných mléčných výrobků, pečivo jen zřídka – nejlépe kváskové, nejezte ani vejce, banány… nebo jak chcete, ale já se cítím dokonale, je mi 36 a pocity na 16.

Začněte s pořádnou stravou hned, pozor ale na dostatek životně důležitých zdravých tuků, cukrů, bílkovin, vitamínů, minerálů. Tuky-cukry-bílkoviny jako ve škole. :-)
Je toho ke zjišťování mnoho, ale stojí to za to. Nevím, jestli tady mohu doporučovat zdroje informací, pokud chete poradit, začněte s doktorkou Strnadelovou, knihy od ní. Doktor Fořt objasní spostu věcí vědecky, M. Kushi – Potraviny lék náš vezdejší. Věřím, že tyto zdroje vás vyvedou z omylů a zažitých mýtů. Skončíte s problémy, které nám způsobuje alkohol, strava atd. Mnoho zdaru, slinivkáři. :-)

Bolest při chronickém zánětu slinivky - Magda Cyronova (20.07.12)

Příznaky

Jsem po operaci žlučníku dva a půl měsíce. Ve žlučníku jsem měla malí žlučníkový kamínek, který cestoval ve žlučovodu. Pořád mi bylo divné, proč mě neustále bolí celé břicho a záda, nejdřív jsem si myslela, že to je tím, jak jsem spadla mezi postel a elektrický vozík, jsem imobilní a takto jsem ležela celých šest hodin. Podotýkám, že se tato věc stala ve špitále. S velkou nesnesitelnou bolestí mě propustili domů. Doma jsem si musela dát 30 kapek algifénu, ale bolest neustávala, měla jsem bolesti a velké křeče ve střevech. Tak mi to nedalo a nechala jsem se odvézt sanitou k obvoďákovi a ten mě druhý den poslal na gastro.

A okamžitě mi nabrali krev a zjistili mi chronický zánět slinivky. Alespoň vím, že velkou bolest nezpůsobil žádný pád mezi postelí a elektrický vozík. Po příjezdu z gastra domů jsem byla tou velkou bolestí tak vyčerpaná, že jsem do sebe nalila dalších 30 kapek algifénu a ještě jsem k tomu přidala Nospu, ale bolesti se nezmírnily. Tak jsem počkala do večera a práskla jsem sebou do postele, když se stále nedostávalo úlevy, tak jsem do sebe naházela opět nospu a prokládala jsem jí Ibuprofenem osmistovkou.

Když už jsem si myslela že konečně budu spát, tak jsem zavřela oči a čekala jsem až usnu. Na chviličku jsem zabrala asi tak na tři a půl hodiny. Ale i zato jsem byla ráda.

Majda.

Léčba

Co mi pomohlo

Na bolesti mi pomáhají tramal injekce do břicha, dostávala jsem je v nemocnici.

Dieta při zánětu slinivky - gulicka (18.07.12)

Příznaky

Velmi mě mrzí, že se vůbec takové věci mohou dít, bohužel i já jsem si to zažila a také zažívám. U mě se to začalo nevině bez bolesti, začala jsem mít vysoké horečky a silné průjmy. Přestala jsem úplně přijímat stravu a tekutiny. Vlastně 4 dny jsem nic nejedla a nepila. Můj lékař měl podezření na nějakou virózu. Tak jsem šla ležet do nemocnice. Tam mi krve zjistili akutní zánět pankreasu. Až tam mi začaly bolesti a bylo mi opravdu zle. Měla jsem tak nízký tlak, že jsem odpadla na chodbě. Byla jsem tak dehydrovaná. Proto doporučuji příjmem tekutin i když vam je zle. Nejlepší je čaj s cukrem, neboť glukoza je důležitá pokud nepřijímáme pestrou stravu. Cítila jsem bušení srdce a těžko se mi dýchalo. Měla jsem jakoby stažené hrdlo. Také se přidaly bolesti pravé ruky, ramene a chrbta.pri propouštění mi zánětlivé hodnoty klesly, ale bolesti byly větší než když mě přijali.

Léčba

Přísná dieta, na minimálním příjmu živočišných tuků, suchary. V nemocnici mi podávali v infúzi glukózy, léky proti bolesti a protizánětlivé léky. Doma jsem brala jen Buscopan a Pangrol na podporu travení. Stále držím přísnou dietu, mám to z nesprávného stravování. Od lékařů vím, že pankreas je velmi citlivý a léčí se i půl roku.

Co mi pomohlo

Záchvat zánětu slinivky - Sameček (09.01.12)

Příznaky

Již několikrát jsem si prožil záchvat zánětu slinivky břišní. Z toho dvakrát v nemocnici, kde mi pomohli infuzemi výživou, antibiotiky a tišícím prostředkem Algifen. Nástup bolesti ze zánětu bývá velmi strmý, těžko snesitelný a trvající na stejné hodnotě Noc, den a noc, pak nastane pomalý ústup. Člověk nesmí nic jíst, není li hospitalizován, minimálně pít. Spát se dvě noci prakticky nedá. Bolest vychází ze středu břicha, kde je žaludek a tahne se poněkud vlevo směrem k žebrům. Bolest u mne tupá, dlouhou dobu setrvalá a velmi pomalu ustupující. Z počátku vždy zvracím. Přináší to však úlevu.

Léčba

Kromě trvalých léků z nemocnice mi pomáhá především teplo a klid. Když to začne, zpravidla nástup divného tlaku v břiše a pak se přidá intenzivní bolest.
Osvědčilo se mi když je mi nejhůř ležet na zádech s podepřenou hlavou v teplé vaně, kdy nadlehčované břicho méně bolí. Beru po hodině 15 kapek Algifen do doby znatelného poklesu bolesti. Daří se mi ve vaně i usnout na pár minut, což v posteli nejde; bolest a polohování je vždy těžší. Udržované teplo ve vaně zvýší pocit tepla, protože když člověk nejí déle, tak je mu pochopitelně zima i pod peřinou. Krom bolesti je nejhorší vyčerpání z nevyspalosti a absence úlevy od bolesti až 48 hodin.

Když je člověku fakt zle, doporučuji neriskovat a dostat se nemocnice co nejdříve a s pomocí, nikoliv sám, kolabs opravdu může nastat.

Co mi pomohlo

Asi nejvíce znamená prevence; zde určitě absence tvrdého alkoholu, nedostat se do fyzického vyčerpání a s námahou to nepřehánět. Není čas na hrdinství s touto potíží. Rovněž jíst často a méně; nemastné věci, více polévky a jehce stravitelné věci. Vím dnes, že třeba celý den z důvodu zaneprázdnění nejíst a pak sníst najednou větší objem potravin mi zpravidla udělá potíže, minimálně pocit tlaku a těžkosti a hrozím se pak, aby nebylo hůře, když to člověk zpacká a nemůže to ovlivnit.

Určitě mi pomáhá sport a pohyb, ale bez velké momentální zátěže; spíše věci vytrvalostní a harmonické. Plavání, potápění, kolo v rovinatějším terénu, běh, lyžování.

Občas si dát dietní den jen s ovocem, jogurtem a suchým pečivem. Cítím to jako takové vyčištění od škodlivin a chyb, které občas dělá každý. Nikomu to nepřeji, je to bolestné, vyčerpávající a dlouhé, až psychycky narušující.

Stav po zánětu slinivky - Bordik (04.10.11)

Příznaky

Zdravím všechny slinivkáře. I já přispěji se svou troškou do mlýna. U mě nemoc začala nevinně. V pátek odpoledne mě začalo píchat jakoby v žaludku. Vzala jsem si kapky, bolest trošičku polevila. Už to nebyla ostrá bolest jakoby vás někdo bodal kudlou, ale tupější. Žádná chuť k jídlu ani pití. Za to v sobotu jsem celý den prozvracela, nastoupily šílené bolesti, nešlo sedět, ležet, stát. Oddychovala jsem jako kobyla při kolice. Bylo mi horko, ale nepřišly teploty. Bolelo celé břicho, šílená bolest v levém rameni. Měla jsem pocit, že mi ji chce někdo propíchat ze všech stran. Tak jsem to ledovala. A žízeň obrovská. Vypila jsem asi 5 litrů za den.

Večer trošičku bolest polevila. Dostala jsem na to chuť na meloun, tak jsem si kousek dala. Bolest se vrátila do stejných kolejí, všechno šlo ze mně ven. V noci jsem se moc nenaspala. V neděli ráno jsem se probudila. Dostavila se opět obrovská žízeň, dýchala jsem jako parní lokomotiva. Myslela jsem, že mám snad zápal plic. Zajít po rovince 10 kroků to byl pro mě maraton. Natož po schodech. Byla jsem jakoby schvácená, pot po mně tekl proudem, ale na druhé straně se postupně dostával pocit lehkosti. Nohy moc neposlouchaly, jako by nebyly snad ani moje. Nakonec jsem se nechala se odvést na pohotovost. Okamžitě mě odvezli na JIPku s vysokou hodnotou cukru 42, tam jsem si pobyla 10 dní na přístrojích. Pak týden na interním oddělení.

Za tu dobu mně dali dohromady s tím, že jsem odkázaná na inzulin, neboť, jak řekli lékaři – přišla jste pozdě a tak tak. Kdybyste přišla hned v pátek, nemělo by to takové následky. Slinivku zánět poškodil tak, že neprodukovala skoro žádný inzulin. Abych řekla pravdu, jsem lékařům a sestrám za to moc vděčná, že mě dali do pořádku, na vše jsem si hned zvykla, vůbec mi to píchání nějak neobtěžuje a jsem hlavně ráda, že to tak dopadlo. Musela jsem si trochu v životě udělat pořádek. Slinivka je teď v pohodě. Vrací se i do pracovního poměru na plný úvazek. Cukr taky v normě.

Na závěr přeji všem, aby žádné nemoci nikdy nedostali, a těm kteří je prodělali či prodělávají, aby se z nich co nedříve dostali a bez následků.

Léčba

Léčili mně antibiotiky, inzulinem, tabletami, kapačkami, dietním režimem.

Co mi pomohlo

Léky, inzulin, klid na lůžku, dietní režim.

Alkohol po zánětu slinivky - steve (23.07.11)

Příznaky

Zdravím vás všechny a jsem rád, že můžu touhle cestou aspoň nějak pomoct. Loni jsme se s přáteli vydali na chatu do hor slavit Silvestra. Pobyli jsme tam celý týden a pořádně jsme popíjeli (přičemž strava taky nebyla ideální – čínské polévky atd.) a v den Silvestra ráno jsem se proudil se silnou bolestí břicha. Odjeli jsme do nemocnice, kde mi diagnostikovali akutní zánět slinivky, načež jsem ležel na JIP 100km od domova. Zavedli mi sondu do žaludku a podávali nitrožilní stravu.

Po 10 dnech jsem se dostal z JIP na normální pokoj a po třech týdnech jsem dobral nitrožilně antibiotika. Dostal jsem přísný zákaz pití alkoholu a přísnou dietu. Dnes jsem v pohodě, nic mě nebolí, ale slinivku občas cítím. Můžu pít normálně pivo, jen od tvrdého se distancuji a na jídlo si taky dávám pozor.

Je mi 19 let a letos jsem odmaturoval, celý život mám před sebou. V životě bych nečekal, že se mi něco takového může stát. Byly to nejtěžší tři týdny v mém životě.

Hodně štěstí všem, kterí toto prožili nebo prožijí. Štěpán

Léčba

antibiotiky

Co mi pomohlo

Horečky při zánětu slinivky - Hanka826221 (16.07.11)

Příznaky

Můj tatínek zrovna leží v nemocnici se zánětem slinivky a bojuje o život. Každý den mu bříško čistí, ale část slinivky mu odebrat nemohou, protože je tak oteklá, že by vykrvácel. Už mu to napadlo i plíce a tak je udržován v umělém spánku a na přístrojích. Před dvěma dny dostal ještě horečky a tak jen doufáme, že konečně po skoro dvou týdnech už zaberou nějaké z antibiotik co mu dávají. Je to hrozná bezmoc a nikdo vám ani nedokáže říct co bude dál.

Léčba

Co mi pomohlo

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskusi nebo položte otázku do poradny lékařů.