Arytmii léčí Interna - Kardiologie a patří mezi Onemocnění srdce

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis arytmie, Bradyarytmie, Extrasystoly, Supraventrikulární tachyarytmie, Komorové tachyarytmie, Rizikové faktory arytmie, Prevence, Příznaky arytmie, Léčba, Jak si mohu pomoci sám, Komplikace

Popis arytmie  

V srdečním svalu jsou skupiny buněk, které mají odlišnou úlohu oproti všem ostatním srdečním svalovým buňkám. Vznikají v nich opakovaně vzruchy, který se šíří na další buňky, až se rozšíří po celém srdci a tím dochází k opakovaným stahům srdce. Tyto buňky tvoří převodní systém srdeční. Poruchy srdečního rytmu způsobuje chybná tvorba vzruchů, nebo chyba v jejich šíření po srdečním svalu (porucha v převodním systému srdečním, jizvy v srdečním svalu, atd.).

Poruchu vedle postižení srdečního svalu může vyvolat i změna hladin minerálů (nízká hladina draslíku, hypokalémie). Také vzniká při změně hladin hormonů (porucha štítné žlázy, tyreotoxikóza), při intoxikaci alkoholem, po požití léků a jiných návykových látek.

Podle frekvence srdeční akce lze rozdělit arytmie na akce s nižší frekvencí (bradyarytmie, pod 60 tepů za minutu) a s frekvencí vyšší (tachyarytmie, nad 100 tepů/min).

Bradyarytmie  

Sinusová bradykardie

Srdeční frekvence pod 60 tepů/min. Fyziologicky se vyskytuje u trénovaných jedinců (sportovců). Může se vyskytnout při podchlazení, při léčbě β-blokátory, při nitrolební hypertenzi.

Syndrom chorého sinu

Je kombinací sinusové bradykardie a některé další arytmie, nejčastěji supraventrikulární tachykardie. Vyskytuje se ve starším věku, příčina je většinou nejasná. Nejpravděpodobnější je mikroskopické poškození sinoatriálního uzlu (SA uzel, část převodního systému srdečního).

Syndrom karotického sinu

Přílišná reakce na stimulaci karotické sinu. Po jeho podráždění přichází bradyarytmie.

Maligní vazovagální synkopa

Porucha je na úrovni žilního návratu k srdci při vzpřímené poloze. Nastává náhlá krátká ztráta vědomí s bradykardií.

AV blokáda

Porucha při převodu vzruchu ze síně na komoru (poškozený AV uzel, atrioventrikulární uzel, součást převodního systému srdečního). Existuje několik typů (Wenckebachova AV blokáda, Mobitzova AV blokáda). Jednotlivé typy se vzájemně liší podle podílu převedených a nepřevedených vzruchů. Nejvíce vyhraněnou formou je AV blokáda třetího typu, kde se vzruch ze síní na komory nepřevádí vůbec a síně i komory se stahuji svou vlastní vzájemně rozdílnou frekvencí.

Extrasystoly  

Termín označuje předčasné stahy, které pochází z ložisek mimo SA uzel, kde by měla veškerá srdeční aktivita začínat. Podle toho, kde se nachází zdroj patologické aktivity lze použít dělení na síňové extrasystoly, junkční extrasystoly (zdroj v oblasti junkce, neboli přechodu mezi síní a komorou) a komorové extrasystoly. Jednotlivé extrasystoly lze rozlišit podle jejich vzhledu na EKG (elektrokardiografie, vyšetření, které zobrazuje elektrickou aktivitu srdce, záznam z tohoto vyšetření má typický průběh, kde lze identifikovat všechny poruchy srdečního rytmu).

Supraventrikulární tachyarytmie  

Fibrilace síní

Jeden z nejčastějších typů arytmií. Podkladem je tzv. reentry fenomén (patologické kroužení vzruchu po srdečním svalu). Srdeční síně se pouze chvějí, ale nestahují. Je velmi vysoké riziko embolií (ucpání cévy krevní sraženinou a následná mozková mrtvice).

Flutter síní

Také způsoben reentry fenoménem. Frekvence síní je okolo 300 tepů za minutu. Převod tak vysoké frekvence ze síní na komory není fyziologicky možný, frekvence komor se zde pohybuje okolo poloviny frekvence síní. Pokud existuje nějaký zkrat (přídavná dráha, nebo některými léky ovlivněný převodní systém srdeční), mezi síní a komorou, lze převést frekvenci síní na komory a jde potom o život ohrožující stav. Jde o tzv. deblokovaný flutter. Často se může vyskytovat společně s jiným typem arytmie. Je zde také velké riziko embolických komplikací.

Síňová tachykardie

Častý je výskyt po srdečních operacích. Existuje několik typů. Fokální síňová tachykardie při srdečním nebo plicním onemocnění. Síňová tachykardie s blokádou 2:1 při nadužití digitalisu. Multifokální síňová tachykardie při akutním nedostatku kyslíku (hypoxémie).

AV junkční tachykardie

Rozlišují se dva typy. AV nodální reentry tachykardie je záchvatovitá dobře léčitelná arytmie vyskytující se v dospívání a produktivním věku. Neparoxyzmální junkční tachykardie bývá způsoben digitalisem, akutním infarktem myokardu nebo jako pooperační komplikace.

AV reentry tachykardie

Jsou zde přídavné spojky mezi síněmi a komorami, přes které mohou vzruchy kroužit. Je zde zvýšené riziko vzniku fibrilace komor.

Tachyarytmie - Komorové tachyarytmie  

Komorová tachykardie

Patologická aktivita zde vzniká v komorách. Podle tvaru křivky EKG (tzv. QRS komplexu popisujícího elektrickou aktivitu komor) se tato arytmie dělí na monomorfní (kde QRS komplex je stále stejný) a polymorfní (QRS komplexy se vzájemně liší).

Příčiny monomorfních komorových tachykardií jsou ischemická choroba srdeční, arytmogenní kardiomyopatie pravé komory, hypertrofická kardiomyopatie, dilatační kardiomyopatie, Fallotova tetralogie, idiopatická komorová tachykardie.

Příčiny polymorfních komorových tachykardií jsou ischemická choroba srdeční, syndrom Brugadových (porucha mezibuněčných transportů sodíku, poškození srdečního svalu), syndrom Torsade de pointes (porucha iontových transportů- nejvíce draslíku a hořčíku).

Fibrilace komor

Svalovina komor se chvěje, ale nestahuje a nastává zástava krevního oběhu. Je nejčastější příčinou smrti u akutního infarktu myokardu. Neléčená fibrilace vede během několika minut ke smrti. Pokud pacient fibrilaci přežije, je velké riziko opakování.

Tachyarytmie - Akcelerovaný idioventrikulární rytmus

Vyskytuje se při zprůchodnění tepny při terapii akutního infarktu myokardu a její přítomnost ukazuje, že terapie probíhá úspěšně. V tomto případě se označuje jako reperfuzní arytmie.

Parasystolie

Způsobena souběžným vznikem vzruchů ve dvou místech. Je zde typický tzv. splynulý stah. Arytmie doprovází poškození srdečního svalu a nevyžaduje terapii.

Rizikové faktory arytmie  

Nejvíce jsou ohroženi vznikem arytmie lidé s poškozenou svalovinou srdeční. Ta může být poškozena na základě vrozených poruch, absolvovanou operací nebo traumatem. Nejčastější jsou však následky nedostatečného okysličení srdečního svalu (infarkt myokardu) zapříčiněné aterosklerózou. Dalšími rizikovými faktory jsou především nedostatek (nadbytek) některých iontů či hormonů (způsobené složením potravy, užíváním některých léků, nerozpoznání či nedostateční léčení chorob). Nejvýznamnějším rizikovým vlivem je špatný životní styl vedoucí k ateroskleróze, následně k infarktu a arytmiím (nedostatek pohybu, složení potravy, nekompenzovaný vysoký tlak).

Prevence arytmie  

Nejsnazší prevencí je změna životního stylu směrem k prevenci aterosklerózy, obezity a vysokého krevního tlaku, což může dělat sám pacient. Důležité je také vyhýbat se stresovým situacím a věnovat dostatek pozornosti psychickým obtížím. Prevencí spíše následků arytmií jsou pravidelné preventivní prohlídky u lékaře a včasné odhalení zhoršení zdravotního stavu.

Příznaky arytmie  

Příznaky onemocnění se liší podle jednotlivých druhů arytmií, podle vyvolávající příčiny arytmie a kompenzačních schopností oběhového a dechového systému (schopnost změnou výkonu daného systému vyrovnat jeho poruchu).

Bradyarytmie mají projevy způsobené sníženou srdeční frekvencí. Je přítomna svalová slabost, únava, točení hlavy až závratě, dušnost (klidová i zátěžová) a náhlé mdloby (synkopa, Adams-Stokesův syndrom).

Tachyarytmie mají projevy ze zvýšené srdeční frekvence. Je přítomen svíravý pocit bušení srdce (palpitace), dušnost, bolesti na hrudi a mdloby.
U některých arytmií lze cítit již pohmatem změnu pulsu.

Léčba arytmie  

Léčba je stejně jako příznaky závislá na druhu arytmie a druhu postižení srdečního svalu přítomnosti dalších onemocněních.

Farmakologickou léčbou u bradyarytmií je většinou Atropin nebo Isoprenalin. U tachyarytmií se podávají léky ze skupiny antiarytmik. Těch je několik skupin a výběr léku je podle druhu arytmie.

Elektrická defibrilace-kardioverze se používá, pokud farmakologická léčba nestačí a je riziko srdeční zástavy. Je zaveden kardioverter-defiblirátor, který snímá srdeční aktivitu a pokud nastane život ohrožující tachyarytmie, změní elektrickým výbojem srdeční rytmus směrem k normě.

Při elektrické kardiostimulaci je srdeční rytmus udáván kardiostimulátorem. Může být pouze dočasná (krátkodobá), která se používá pro terapii akutně vzniklé arytmie. V tomto případě je kardiostimulátor mimo tělo pacienta. U trvalé kardiostimulace je stimulátor implantován do těla (oblast pod klíční kostí).

Velmi užívanou metodou, vhodnou však pouze pro některé arytmie, je zničení patologických zdrojů arytmie v srdci. Při operačním zákroku (chirurgická ablace) je odstraněno patologické ložisko (často kryogenní cestou, náhlým lokálním zmražením). Při katetrizačním výkonu (katetrizační ablace) je patologické ložisko zničeno radiofrekvenčním výbojem.

Jak si mohu pomoci sám  

Pacient si nejlépe pomůže sám, pokud sníží zátěž srdce. Platí zde vše, co je vhodné při prevenci kardiovaskulárních onemocněních (nemoci oběhového systému) obecně. Tedy je vhodná změna životního stylu a změna dietních návyků. Pacient by měl omezit množství konzumované soli a tekutin. Je nutné omezit až úplně vyloučit alkohol a kouření. Vhodné je u obézních pacientů redukovat hmotnost.

Důležité je důsledně užívat předepsané léky, docházet na pravidelné kontroly a nepodceňovat žádné příznaky zhoršování zdravotního stavu.

Komplikace arytmie  

U srdečního selhávání a ostatních onemocnění kardiovaskulárního systému přítomnost srdečních arytmií velmi zhoršuje prognózu základního onemocnění. Způsobují dřívější dekompenzaci a zvyšují riziko úmrtí pacienta. Většina arytmií může také sama způsobovat srdeční selhávání. U většiny arytmií, s původem v srdečních síních, často vznikají krevní sraženiny (tromby) na stěnách síní. Je zde zvýšené riziko embolizace (vmetení trombu). Embolizací ucpaná tepna způsobí v nedokrvené tkáni infarkt. Jednou z nejčastějších a nejzávažnějších komplikací je embolizace v mozkových tepnách, s následnou cévní mozkovou příhodou (CMP). Některé z arytmií vedou, bez dostatečné léčby, v krátké době ke smrti.

Diskuse  

Další názvy: Poruchy srdečního rytmu, Poruchy srdeční automacie, Bradyarytmie, Sinusová bradykardie, Syndrom chorého sinu, Syndrom karotického sinu, Maligní vazovagální synkopa, Wenckebachova AV blokáda, Mobitzova AV blokáda, Síňové extrasystoly, Junkční extrasystoly, Komorové extrasystoly, S

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Arytmií

Máte zkušenost s Arytmií?

Arytmie mě ničí Hulometgazi (15.08.17)

Napadá mě to 2 až 3 krát za měsíc, potřeboval bych na to lék, jestli na to vůbec nějaký lék je.

Pomirka (20.05.17)

Ve 14 letech mi začalo rychle bušit srdce, lékař mi nikdy neposlechl srdce a říkal,že si vymýšlím. Když už jsem nemohla ani chodit, teprve mi srdce poslechl a následovalo půl roku v nemocnici v Mostě.Tam mi nasadili léky a celkem se to urovnalo,prý to byl zánět srdečního svalu. Roky běžely a jednoho dne jsem šla na vstupní prohlídku, kde mi lékařka zjistila fibrilaci síní. V nemocnici v Ostravě mi nasadili kapačku s amiodaronem, ale měla jsem velkou reakci. Dostala jsem varfarin, ale z rodinných důvodů jsem ho přestala brát a přišla CMP. Pak jsem šla do nemocnice na Homolce na katetrizační zákrok, ale bohužel se nepovedl. Zkusila jsem jít i na elektro kardio verzi, poprvé to vydrželo 1 rok a po chřipce se aritmie vrátila. Šla jsem ještě jednou, ale to vydrželo necelé 3 týdny. Poslední dobou se necítím úplně dobře, nevím jak dál.Mirka

Arytmie a ablace Lottelin (30.04.17)

Má arytmie mi začala ve 12 letech. Objevovala se nepravidelně - jedou za měsíc, za dva, za tři, trvala 3-5 hodin. V té době až do mých 16 let jsem lítala po doktorech, kde mi všichni řekli, že si jenom vymýšlím, že nechci chodit do školy a podobné diagnózy.
Rodiče mi už také přestávali věřit, jelikož na žádném klasickém vyšetření echo, holter atd., nebylo nic vidět. V tu dobu jsem o tom přestala mluvit, a znova jsem to začala řešit, až když mi bylo 20 let. Začala jsem pociťovat horší a bolestivější průběhy.
Nakonec mi pomohl až kardiochirurg, kterého mi doporučil maminky lékař. Postupně jsem byla protažená po vyšetřeních, pořád nikde nic, ale rozdíl byl, že mě doporučil na AAJ(antiarytmická jednotka na Homolce), kde mi dali termín na katetrizační ablaci. Asi měsíc před zákrokem se mi podařilo se dostavit do nemocnice s již zmíněnou arytmií.
Diagnostikována mi byla Supraventrikulární tachykardie - v ten den zastavena Adenosinem - hrozný zážitek.

Léčba

Nastoupila jsem do nemocnice v 9 hodin a na sál jsem šla v 10:30. Byla to má první zkušenost s nemocnicí. Jelikož mám dost citlivé nervy, dost mě zákrok bolel, a cítila jsem vše. Komplikace byla, že se arytmie nedařila vyvolat, ale nakonec se povedlo a arytmie byla zlikvidovaná. Po zákroku 6 hodin v leže, nesměla jsem hýbat nohou, ani se posadit. Napichováno mi bylo jedno tříslo. 14 dní zákaz sportu.

Co mi pomohlo

Přečkat to a v nemocnici Adenosin.

Moje léčba arytmie Drahoslava (02.11.15)

Arytmie mě začala zlobit asi před čtyřmi roky. Musela jsem jít na operaci štítné žlázy, protože se mi zvětšoval teplý uzel a byla mi odstraněna celá štítná žláza. Zákrok proběhl bez komplikací. Po čtyřech měsících mě začalo nepříjemné bušení srdce. Dostala jsem na to prášek Cordarone, bylo to o něco lepší, ale jen na chvíli.

Arytmie mi třeba naskočila v 1 hodinu v noci a trvala den a noc a po 14 dnech se opakovala. Kolikrát jsem si musela v práci vzít dovolenou. Po roce to bylo ještě častější a začal mi vynechávat tep a byl pomalý.

Nakonec mě to drželo tři dny v kuse a jak to přišlo, tak to znenadání přešlo, za dva dny znovu a pořád dokola. Bylo to hrozné. Nemohla jsem ležet na levém boku a ani na zádech. Musela jsem ležet jen v pololeže a špatně se mi dýchalo, byla jsem unavená a úplně zoufalá.

Nakonec to dopadlo tak, že jsem šla na katetrizační ablaci ke svaté Anně do Brna. Bylo to dost nepříjemné a druhý den, kdy jsem se chystala domů, mě postihlo selhání srdce, naštěstí jsem ještě ležela na JIP a měla okamžitou pomoc. Zjistilo se, že mám rychlou i pomalou arytmii, a tak se to vyřešilo kardiostimulátorem.

Jsem šest měsíců po zákroku a dva měsíce se ještě párkrát objevila rychlá arytmie a stimulátor drží tu pomalou. Cordarone užívám dál pro prevenci. Občas mi párkrát vynechá tep, ale stimulátor to jistí. Cítím se o hodně, hodně líp a i když nebudu nikdy úplně zdravá, jsem šťastná, že mi lékaři v Brně pomohli a jsem jim moc vděčná.

Srdeční arytmie jára1111 (20.08.15)

Dobrý den. Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti s Fibrilaci síní a flutter síní. Před třemi lety jsem začal mít problémy s vysokým rytmem 120-140 a tlakem 82/40. Chodil jsem na kardio, kde mi řekli, že trpím na jistou nedomykavost a srdeční vadu. Posléze jsem navštívil jinou kardio ambulanci, kde mi potvrdili, že se o nedomykavost a srdeční vadu nejedná. Nýbrž o výše uvedenou arytmii.

Je mi 51 let, beru Warfarin, který je potřeba často sledovat odběry. Při obtížích modřin na těle jsem navštívil nemocnici v Motole, kde mi zjistili hodnotu 3.74 Každý z doktorů mi přesně nevysvětlil, proč mě (nás) tato nemoc postihla a hned se to řeší drahým zákrokem. Neprovedli mi ani pořádný krevní obraz… ani vyšetření štítné žlázy… prostě nic.

Smířil jsem se, že se s tím tedy nedá nic dělat, než se jít hospitalizovat. Přičemž jsem sledoval na netu, co se o tom píše a začal jsem experimentovat. V prvé řadě - stres, kouření a tím úbytek minerálů a vitamínů… by vám řekl každý doktor. V mém případě se tato nemoc nedá vyléčit než-li drahým zákrokem, do kterého se nikomu nechce.

Něco mi tu stále nehrálo. Proč nedošlo na řádné vyšetření krevního obrazu + štítné žlázy? (Srdeční arytmii jsem měl skoro každý den večer, když jsem odpočíval). Světe div se… na něco jsem přišel po logickém uvažování a malou studií na googlu. Začal jsem užívat Koenzym Q10 + doplněk stravy Hořčík a už pár dnů cítím klid, žádné chvění arytmie a i tlak se mi spravil. Netvrdím, že to musí pomoct každému a za zkoušku nic nedáte.

P.S. Je též divné, že jsem byl vyslán na určitou nemocnici, kam mi poslali dokumentaci bez mého výběru nemocnice. To mám potom pocit, že zdravotnictví je pouze o penězích (vím, kolik stojí zákrok). Před zákrokem trvejte na odborném vyšetření.

S pozdravem Jarda

AV nodální reentry tachykardie Darina123 (22.07.15)

Mně nejvíc pomohla změna zdravotního systému výměnou za zdravotnictví v Rakousku (chápu, že se toto nepodaří každému). Celkem 7 let jsem v České Republice byla bez pomoci a obvodní lékař mi psal bez vyšetření specialistou léky na nervy se zdůvodněním, že je to z nervů. Ve 30. týdnu těhotenství mi museli v Rakousku zastavit srdce. V ČR jsem byla psychiatrický pacient. V Rakousku kardiologický. Jsem stálým klientem záchranné služby. Dnešní den u nás asistoval jak záchranný vůz, policie a do nemocnice jsem letěla vrtulníkem, po dvojnásobné chemické kardioverzi. Čeká mě ablace srdce, a to v nejbližší době. Doufám, že to pomůže.
Záchvat: Puls přes 200. Nemožnost dýchat, bolesti.

Léčba

Chemická kardioverze pomocí adenosinu.
Ablace.
Pokud nepomůže, léky.

Co mi pomohlo

Změna zdravotnictví. Znovu začít věřit lékařům. Odborníci na pravém místě.

Na srdeční arytmii vyzrál draslík Romča 1 (20.03.15)

Několik let jsem trpěla arytmií, která mi velmi znepříjemňovala život. Nakonec mi pomohl - a to okamžitě - draslík.

Bohužel, u nás se volně prodává jen velmi slabý (40 mg). Užívala jsem 5×5 tablet denně a mám po arytmii. Na lékařský předpis se dá sehnat i silnější (Kalium 500 mg).

Co mi pomohlo

Draslík je opravdu zázračný na srdce.

Nepomohlo nic Stanislav K. (27.11.14)

Mé příznaky jsou takové, že když mě to popadne, tak mám tep 220 za minutu. Naposledy mi naměřili 240. Toto samo neodezní, až po injekci v nemocnici. A aby toho nebylo málo, tak mám strašně nepříjemné cítění extrasystolu, je to jako byste sáhli na elektrický ohradník. Na jedné ablaci už jsem byl a na rok jsem měl klid, tedy s tím bušením. Nepříjemné cítění extrasystolu přetrvává a nyní jsem objednán na druhouablaci. Nikomu bych to nepřál,je to hrozně a život otravující. Škoda že se nikde nedá dočíst, co je to přesně za druh aryitmie. Přeji všem jen zdraví.

Léčba

Ablace

Co mi pomohlo

Nic. :0)

Ablace při arytmiích a tachykardii ritchie64 (14.12.11)

Měl jsem velke problémy od roku 2008, většinou po nějaké zátěži mi tep vyletěl na 130-150 tepů, po absolvování několika záchvatu, kdy poslední byl 180 tepů po dobu několika hodin jsem byl objednán na vyšetření a následnou léčbu katetrizační ablací. Samotný zákrok nebyl moc příjemný, ale od té doby mám klid, jen sem tam extrasystoly a beru Procoralan 5mg. Díky tomuto zákroku mám už klid a nemusím každou chvíli do nemocnice záchrankou. Myslím si, že nikdo nemusí mít strach, zákrok je nebolestivý a druhý den jsem byl už doma. Děkuji lékařům antiarytmického oddělení, odvedli skvělou práci.

Užívání Vasocardinu při arytmiích Jakani (27.11.11)

Mám arytmii takovou, že se ani neléčím, jen musím mít po ruce Vasocardin. Užívat jej pravidelně nemůžu, protože mám normálně nízký tlak a prý jsou tyhle různé léky k arytmii na bází snižování tlaku, tudíž v normálním přežívání by mi ubližovaly.

Záchvaty přícházejí naprosto nečekaně, v jediném okamžiku to naskočí, neskutečně zeslábnu, jsem jako hadr, skoro se dusím, párkrát jsem v tom okamžiku už i ztratila vědomí. Dokud jsem neměla léky, trvalo to, než se mi rytmus uklidnil i víc než tři hodiny. Pak jsem se dozvěděla od příbuzného, že je to v naší rodině téměř pravidlem a že je to o houstnutí krve a tudíž on okamžitě bere acylpyrin. Tak jsem to tak roky řešila taky, dokud jsem nedostala žalučeční vředy. To mi acylpyrin zakázali.

Pak jsem omdlela v obchodě a prošla vyšetřeními, po kterých u sebe nosím vasocardin. V okamžiku záchvatu jsem si naměřila vrchní tlak už i víc než 200 a tep vždycky kolem 130. Po užití léku to nejpozději do hodiny odezní.

Bušení srdce při arytmii sigma (10.07.11)

Mám arytmii asi dva roky. Beru Sotahexal, moc to nepomáhá, akorát jsem zjistila, že když brkám, tak to částečně pomůže. Někdy mám bušení srdce i 130 tepů za minutu a trvá to i několik hodin než to přejde.

Co mi pomohlo

Nenervovat se, hodně spát, nepít alkohol, nepřeceňovat síly.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o Arytmii