Zápal plic

Přidat zkušenost

Zápal plic léčí Všeobecné lékařství - Praktický lékař a patří mezi Onemocnění dolních cest dýchacích

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis zápalu plic

Zápal plic je tradičním názvem pro poměrně širokou paletu zánětů plicní tkáně. I nezdravotníci však dnes častěji při popisu nemoci užívají odborný termín pneumonie.

Zánět obecně je obrannou reakcí organismu na přítomnost mikrobů (virů nebo bakterií) či na poškození tkáně vyvolané působením nepříznivých chemických či fyzikálních vlivů. Nejinak je tomu u plic, přičemž množství onemocnění infekčních (způsobených mikroby) převažuje.

Průběh a závažnost onemocnění jsou určeny především konkrétním typem mikroba (jeho schopností narušovat orgán, pronikat do něj, tvořit látky nepříznivě působící na celý organismus, vyvolat konkrétní obrannou reakci těla atd.). Dále je důležitým faktorem věk pacienta, celkový fyzický stav, životní styl a případná přítomnost dalších onemocnění.

Různé možnosti vzniku onemocnění

Infekční pneumonie rozdělují lékaři obvykle na tři typy.

Komunitní pneumonie je onemocnění, které vzniklo nákazou v běžném prostředí člověka. Možnými pachateli jsou v tomto případě například bakterie Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae aj., dále pak různé viry (např. virus chřipky). Do plic jsou obvykle zavlečeny vdechnutím malého množství hlenu z vyšších etáží dýchacích cest.

Nozokomiální pneumonie jsou záněty plic získané v nemocnici. Nemocniční prostředí je osídleno specifickými kmeny bakterií, které se přizpůsobily tamním podmínkám, neboť si vytvořily zvláštní mechanismy odolnosti (např. vůči dezinfekčním prostředkům a antibiotikům). Likvidace těchto organismů je velmi náročná a přes dodržování všech zásad hygieny se nevede zcela je z nemocničního prostředí odstranit. Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae nebo Staphylococcus aureus jsou příklady bakterií, které mohou zvláště u značně oslabených hospitalizovaných osob vyvolat zánět plic.

Statistiky uvádějí, že četnost takových nákaz nepřesahuje v České republice 8 případů na 1000 hospitalizovaných. Onemocnění je pokládáno za závažné a vždy prodlužuje dobu hospitalizace.

Třetím typem jsou pneumonie vznikající u tzv. imunosuprimovaných osob. Jako imunosuprimovaní jsou popisováni pacienti, u nichž je buď na podkladě onemocnění (např. nádoru, vrozené choroby imunitního systému, AIDS), nebo vlivem léčebných postupů (podávání kortikoidů, stavy po operacích a zejména transplantacích) snížená schopnost vlastní obrany organismu. Pneumonie u těchto osob zpravidla probíhají těžce, mnohdy i se smrtelným koncem. Na rozdíl od předešlých dvou typů jsou vyvolávány i houbami (Aspergillus, Candida) a prvoky (Pneumocystis carini).

Zvláštní mechanismus podporuje vznik pneumonie hypostatické. Ta se může rozvinout u nemocných s dlouhodobým omezením pohybu (upoutaných na lůžko) následkem hromadění krve (a též hlenu) v zádových partiích plic. Vlivem nedostatečné výměny krve je vytvořeno prostředí příznivé pro osídlení např. stafylokoky.

Neinfekční pneumonie mohou vzniknout vdechnutím kyselého obsahu žaludku při zvracení. Obsah žaludku způsobí svou kyselostí porušení plicní tkáně a vznik zánětu. Stejným způsobem mohou působit agresivní chemické látky, které postižený požil a následně vdechl zvratky, které je obsahovaly. Možné je také vdechnutí agresivních chemikálií nebo vdechnutí cizího tělesa přímo. V uvedených případech mluvíme o pneumonii aspirační.

Inhalační pneumonie je charakterizována vdechnutím jedovatých plynů či par, které dráždí celé dýchací cesty až ke vzniku zánětu.

Rizikové faktory vzniku zápalu plic

Zápalem plic jsou ohroženy osoby pohybující se v infekčním prostředí, kterým může být jednoduše např. pracovní kolektiv, školní třída nebo rodina, kde členové kolektivu trpí různými onemocněními dýchacích cest. Je totiž možné, že vyvolavatelé těchto onemocnění mají dostatečný potenciál i k vyvolání pneumonie, zvláště jsou-li podpořeni některými z dále uvedených faktorů.

Významně jsou ohroženi lidé nad 60 let věku a také novorozenci, u nichž mohou být plíce osídleny mikrobem ještě před porodem (adnátní pneumonie), během porodu (perinatální pneumonie) či těsně po porodu na novorozeneckém oddělení (postnatální pneumonie). U starších osob působí nepříznivě dlouhodobě nevyvážená skladba stravy (nedostatek vitaminů, vegetariánský styl života), častá konzumace alkoholu a kouření.

Jako přidružené onemocnění vzniká pneumonie u pacientů, kteří mají vlivem základní nemoci sníženou kvalitu vědomí a/nebo poruchu obranných reflexů dýchacích (nevykašlávají nahromaděný hlen).

Podobně je rizikovým faktorem dlouhá operace, neboť pacient je uveden do umělého spánku a je mu vstupováno do dýchacích cest intubací. Nebezpečná jsou také všechna onemocnění, při nichž je pacient dlouhodobě upoután na lůžko (viz. výše hypostatická pneumonie) a dále ta, při nichž je vlivem léčby nebo samotným onemocněním dosaženo snížení obranyschopnosti organismu.

Prevence zápalu plic

Vzhledem k velkému množství vyvolavatelů pneumonie a především vzhledem k množství neovlivnitelných spolupůsobících faktorů (věk, jiná onemocnění) je prevence nemoci obtížná. Souvisí zejména se zdravým životním stylem, který by měl zahrnovat pestrou stravu, střídmost v požívání alkoholu a snahu o udržení fyzické kondice. Je důležité náležitě léčit i zdánlivě banální onemocnění dýchacích cest a nezapomínat přitom na základní léčebný prvek, kterým je odpočinek.

U osob starších 60 let se doporučuje očkování proti chřipce. Je možné očkovat také proti pneumokokům, a to už od 2 měsíce věku dítěte. Stejně časně je možno očkovat i proti Haemophillus influenzae. Názory na vhodnost hemofilové a pneumokokové vakcíny se mezi odborníky liší, podrobnosti však přesahují rámec tohoto textu.

Stejně jako u jiných bakteriálních onemocnění zde existuje problém vzrůstání rezistence bakteriálních kmenů na běžná antibiotika. Je-li takovým odolným kmenem pneumonie způsobena, pak onemocnění zprvu nereaguje na obecně doporučovaná antibiotika a doba trvání nemoci se prodlužuje.

U těžké pneumonie může být toto až smrtelnou komplikací. Vzhledem k tomu, že rezistence bakterií je způsobena především nadužíváním antibiotik v populaci (jejich předepisováním na virová onemocnění, na která jsou neúčinná), je třeba, aby pacienti sami při lehkých onemocněních na antibiotické terapii netrvali.

Nastávající matky se mohou poradit se svým gynekologem o provedení bakteriologického vyšetření pochvy se zaměřením na bakterie, které by během porodu mohly způsobit pneumonii novorozence (především Streptococcus agalactiae).

Příznaky zápalu plic a vyšetření

Příznaky se mohou lišit v závislosti na původci onemocnění (bakteriální/virové). Společnými symptomy jsou kašel, nejdříve dráždivý a suchý, později s hlenem, zvýšená teplota až horečka.

Dále se dostavují bolesti na hrudi různé intenzity, pálivého nebo bodavého charakteru. U těžších pneumonií je přítomna dušnost. U virových onemocnění mohou být přítomny příznaky připomínající chřipku, tedy celková schvácenost s bolestmi hlavy, svalů a kloubů, nevolnost a zvracení.

Lékař diagnostikuje onemocnění na základě vámi popsaných obtíží, fyzikálním vyšetřením (především poslechem a poklepem na hrudníku) a po kontrole výsledků vyšetření krve. Hlavním vodítkem je pro něj rentgenový snímek, který prokáže zánětlivé změny v plicní tkáni.

Zjištění původce onemocnění je obtížné, uvádí se, že až u poloviny pneumonií původce nelze prokázat. Pokud však onemocnění nereaguje na léčbu (viz. výše o rezistentních bakteriích), může vzniknout nutnost použití invazivních vyšetřovacích technik s odběrem výplachu z průdušek nebo plicního výpotku, aby byl původce zachycen a otestován na citlivost k antibiotikům.

Léčba zápalu plic

Na základě závažnosti momentálního stavu pacienta, jeho věku a přítomnosti dalších onemocnění, rozhodne lékař o nutnosti hospitalizace. Jinak zdraví pacienti ve věku do cca 60 let (případně i starší) mohou být léčeni doma (takovýchto pacientů je většina), pacienti s těžším průběhem pneumonie jsou hospitalizováni vždy.

Pokud jsou navíc přítomny známky poruchy vědomí, nestability krevního oběhu či poruchy dýchání, je pacient léčen na jednotce intenzívní péče.

Ve všech případech je ihned (bez znalosti původce, pouze na základě klinického obrazu) zahájena terapie antibiotiky, jejichž účinnost je možno hodnotit cca po 3 dnech (doma léčení pacienti jsou zváni na kontrolu). Ve výrazné většině případů je tato léčba úspěšná. Pouze v cca 10% případů léčba selhává. Pak je vyvíjeno značné úsilí k zachycení původce nemoci a změny terapie v souladu s jeho citlivostí na antibiotika.

Další léčba může zahrnovat použití léčiv rozpouštějících hlen, léčiv proti kašli a jiných medikamentů, pokud to stav pacienta vyžaduje.

U neinfekčních pneumonií jsou podávány kortikoidy.

Trvání léčby je obvykle v intervalu 10 – 21 dní, k úplné úpravě stavu (návrat tělesné pohody) dochází cca za jeden měsíc.

Jak si mohu pomoci sám

Během léčby je nutno dodržovat klid, zprvu vždy na lůžku, zdržet se konzumace alkoholických nápojů a nekouřit. Důležitý je dostatečný přísun tekutin (bylinné čaje na onemocnění dýchacích cest, minerální vody) a pestrá strava. Prospěšné jsou zábaly hrudníku. Pacient by měl pobývat v prostředí o pokojové teplotě, vzduch může být zvlhčen zvlhčovačem vzduchu nebo např. pokládáním vlhkých tkanin na topení.

Komplikace zápalu plic

U neadekvátně léčených osob existuje možnost vzniku plicních abscesů, zhoršení původních onemocnění pacienta (obstrukční choroby plicní, plicní fibróza atd.) nebo trvalé poškození plicní tkáně se snížením plicních funkcí.

Pneumonie je onemocněním závažnějšího charakteru a u nemocných ve špatném fyzickém stavu i smrtelným (až v 35 % případů). U pacientů, kteří jsou původně léčeni ambulantně, se smrtelné komplikace uvádějí spíše výjimečně, přesto nejsou nemožné. Velmi závažné jsou pneumonie u novorozenců mladších 5 dnů.

Diskuse

Další názvy: pneumonie, pneumonia, zánět plic, bronchopneumonie, komunitní pneumonie, nozokomiální pneumonie, aspirační pneumonie, inhalační pneumonie

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s zápalem plic

Máte zkušenost s zápalem plic?

Zápal plic Monnov (01.02.17)

V pátek odpoledne z ničeho nic velká únava, zvýšená teplota, přikládala jsem to stresu v práci, o víkendu se přidala horečka a bolest nohou. V pondělí návštěva praktika, který mě důkladně vyšetřil, poslechl - na plicích nic slyšet nebylo, ale CRP mi naměřil 200 a pro jistotu mě poslal do nemocnice na infekční oddělení. Kolotoč vyšetření, odběry krve rentgen a večer mi přišla lékařka říct, že mám nález na levé plíci a CRP 350. Za celou dobu jsem zakašlala asi 5×. V nemocnici jsem dostala antibiotika do žíly, ležela jsem tam 10 dní, poté Klacid na doma. Celková doba léčení 6 týdnů.

Co mi pomohlo

Antibiotika, klid na lůžku v nemocnici a poté i doma

Prochladnutí a zápal plic libor tejczek (27.11.16)

Jel jsem na motorce krásného zimního dne a nádherně jsem prochladl, protože jsem nebyl řádně oblečen. Vyjížděl jsem se sluncem a vracel se zimou za tmy jen s lehkou bundou. Na druhý den ráno jsem se nemohl postavit na nohy, dýchat, vykašlával jsem hned žluté hleny, zvýšená teplota, bolest kloubu a hlavy.

Co mi pomohlo

Na hrudník a záda v místech bolesti pomazat vrstvou sádla, přiložit látku nebo papírové ručníky a zabalit potravinářskou fólií. V případě bolesti krku, či kolen tak i tam. Tyto zábaly pravidelně měnit a tělo zbavit zbytku sádla vlažnou vodou s octem. Klid na lůžku a hlavně strava. Pít jen šťávy vámi samotnými vylisované z řepy, jablek, cibule, česneku, pomerančů, citrónu a mrkrve. Hned po prvnim dni cítíte úlevu, druhý den bojujeme s nemocí a třetí den můzete jít na kontrolu k doktorovi, aby vám potvrdil, že jste zdrávi. Nekouřit, nestresovat, pít bilinné čaje.

Zkušenost se zápalem plic Vláďa Teplice (07.04.16)

Pravděpodobně jsem prodělal nemoc v půli února, protože odborně popsané příznaky se u mne projevily všechny, zejména zahlenění s následným kašlem, nebo spíše „koncertem kašle“. Vzhledem k 70 letům jsem poprvé nasadil okamžitý klid, tj. neležet, ale pohybovat se maximálně po bytě s nižší teplotou v bytě a intenzivním vlhčením.

Kašlání a hlavně tlak na plicích v oblasti prsou ustupovaly velmi pomalu a teprve nyní v dubnu se cítím „bez příznaků“. Ale jízda na kole zatím nejde dle dřívější formy. Znovu cítím „jemné obrysy plic“ na prsou, a tak se pohybuji pomalu tak, aby se plíce moc nenamáhaly.

Čili celkově je nutné říci, že si je tento handicap nutno razantně uvědomit a dle toho konat. Ne hystericky, ne jako hypochondr, ale rozumově. A to je hlavní zásada. A když už nechcete jít k doktorovi (což je blbost, ale asi dosti běžná), tak musíte ctít absolutní klid, minimálně měsíc, spíše dva.

Oboustranný zápal plic modlidba (06.12.15)

Já jsem kdysi jako dítě prodělala neléčený záškrt a život mi prý zachránil dědeček. Pak mi ale odstranili mandle a měla jsem pořád angíny a jednou zápal plic. Stále mám něco v levé plíci a stále je u mne nález astmatu. Ale nejsem si jistá, že jde o klasické astma. Potíže mám totiž pouze spojené s virózou. A pak je to tedy síla.

Mám sprej na dýchání a dnes jsem doma s oboustranným zápalem plic, ale jen podle mne. Paní doktorka mi odmítla vzít sputum, ani mě neposlechla plíce a antibiotika mi dala jen na mé naléhání. Krev je prý v pořádku. Já nepochopím, co to je v mé krvi, že nevykazuje známky
tak vážné nemoci.

Mám strašné bolesti na hrudi a v lopatkách, kašlu a obtížně vykašlávám zelené hnisavé hleny, v noci sedím - nemohu si lehnout, to kašlu tak, až se pozvracím a počůrám. Propocenou mám i peřinu, a to silně, a jsem neskutečně bledá a malátná, motá se mi hlava a už jsem i upadla.

Tak jak já, prý kašlou jen tuberáci, říkají sousedi, kteří se kvůli mě nevyspí… Jsem zvědavá, zda mi pomůže 7denní léčba antibiotiky a zda neumřu. To bych paní doktorce nepřála. :-(

Kate69 (03.02.15)

První týden projevy jako chřipka: celková únava, zvýšená teplota, později ale horečka, kašel, který se ale i přes běžnou léčbu postupně zhoršoval. Při další návštěvě lékaře rentgen plic (u dcery ještě vyšetření z kapky krve, výsledek do 5 min) a to teprve potvrdilo virový zápal plic.

Léčba

Okamžité nasazení vyšší dávky antibiotik Klacid (případně Arythromycin), léčba trvala 14 dní. Postupné odeznívání příznaků. Občasný kašel či zahlenění a celková oslabenost organismu trvalo déle.

Co mi pomohlo

Antibiotika, klid v domácím prostředí, vlhčí vzduch.

Peripetie se zápalem plic zdenkasmolar (14.01.15)

Začalo to zánětem průdušek. Dostala jsem Bioparox. Měla jsem ležet a být v klidu, haha, se dvěma dětmi. Moc to nešlo. Bolelo mě na hrudníku, zvýšená teplota, zimnice, horečka, šílený kašel. Po dvou týdnech opět návštěva doktora, další nějaké léky na vykašlávání. Na druhý den horečka, schvácenost, bolest celého těla. Šla jsem až za dalších 5 dní k doktorovi. Poslech byl v pořádku, CRP nízké, udělali stěr z krku, streptokok a haemofilus, rentgen a bylo to tam.

Nyní čtvrtý týden od začátku peripetií, druhý den ATB. Čekám, kdy mi bude líp. Jsem už unavená, ale věřím, že bude zas dobře! A čekám na jaro.

zápal plic velatova nikola (15.12.14)

Byla jsem na svůj svátek u přítele a jeho matka (kamarádka mojí mamky) měla zápal plic, ale doktoři jí řekli, že je to běžná viróza. A asi o 2 týdny déle jsem měla suchý, dráždivý kašel celou noc. V pondělí jsem šla do školy, dělala běžné věci, co dělám ve škole. Odpoledne šla k zubaři a myslela, že tam skoro ani nedojdu, jak jsem byla schvácena. Když jsem dorazila domů, tak jsem měla 39°. Mamka mě pak vzala v úterý k doktorce, udělali mi výtěr, který jsem měla čistý a řekla nám, že mám jít do školy, pokud nebudu mít teplotu. Druhý den dopoledne jsem neměla ani zvýšenou teplotu, ale odpoledne se mi postupně zvyšovala. Tak mi udělali snímek - zápal plic. Dali mi antibiotika.

Zápal plic Sumotari (20.10.14)

Jsem celkem zdravý 54letý mladík ve slušné kondici. Nejdřív zánět nosohltanu, později průdušek a nakonec jsem nemohl pořádně popadnout dech.

Léčba

Při příznacích chřipky jsem si vzal v práci týden dovolené, zalehl a léčil se pomocí čajíčků, ACC a paralenu. Po týdnu mi bylo hůř, a tak jsem upaloval k lékaři. Dostal jsem antibiotika, pár rad jak stonat a zůstal jsem na nemocenské. Další týden na kontrole se můj stav moc nelepšil, byl jsem odeslán na RTG a dostal jsem inhalátor Atrovent a lék na plíce Erdomed. Tahle kombinace zabrala a začalo se mi dařit. RTG potvrdilo pneumonii, takže se musím pořádně doléčit. Vypadá to na celý měsíc marodky plus ten týden dovolené na začátku.

Co mi pomohlo

Rozhodně nejlépe zabrala kombinace inhalátoru a léku Erdomed. Pneumonii asi v mém případě způsobil virus, takže antibiotika se nechytala. Hodně teplých tekutin a klid na lůžku je samozřejmostí.

Zápal plic s vykašláváním krve Vyrus (06.04.13)

Chodil jsem často ven běhat z kamarády, běhali jsme celý den a já přišel domů a dal jsem si ledové pití z lednice no a po 2 dnech jsem začal kašlat. Tak jsem zůstal doma ležel, jsem potil jsem se, kašlal jsem a asi po týdnu jsem začal vykašlávat krev. Okamžitě jsem si došel k doktorce a ta mi řekla, ať co nejrychleji jedu do nemocnice. V nemocnici mi řekli, ať mi někdo přiveze věci - hlavně pyžamo kartáček atd… Okamžitě mě přijali a hned jsem dostal antibiotika, musel jsem si je dávat každých 12 hod. V nemocnici jsem poté ležel asi 2-3 týdny. Když mě pustili domů, musel jsem chodit na kontrolu plic. Jelikož sem se mohl v plicích nadechnout asi tak z 1/3.

Léčba

Hospitalizace+antibiotika

Co mi pomohlo

Hospitalizace + antibiotika

Zápal plic u starého člověka milan koky (23.02.13)

Jsem starý člověk je mi 64 let. Onemocněl jsem zápalem plic, myslel jsem si, že mám obyčejnou chřipku, z které se vyvinul zápal plic. Byl jsem v nemocnici, kde mi dávali žilní antibiotika, nyní jsem už v domácí péči a dobírám léčbu. Můj stav se mi nelepší, jsem z toho unavený a schvácený, mimo toho mám nemocné srdce a cukrovku.

Onemocnění zápalem plic ve Švýcarsku Petrakjl (08.11.12)

Nejprve jsem si myslela, že je to obyčejná chřipka.

Léčba

Čtyři dny horečky, kašel, bolest kloubů, nechutenství sníst cokoliv a spousty prášku, které pomohly vždy tak na hodinu mě přesvědčily, že to asi jen chřipka nebude a tak jsem šla k doktorovi. Jsem ve Švýcarsku. I když vám je zlé tak si musíte termín předem sjednat. Přišla jsem tam, sestra - teprve na praxi že školy, nebyla vůbec milá, ale doktorka o to víc.

Měřila tlak, tep, dívala se do uši, krku - provedla opravdu podrobnou prohlídku. Následně odebrání krve - pět minut čekání v čekárně, rentgen, výsledky - ukázala mi rentgen - popsala co je tam, ukázala mi výsledky krve - všechny hodnoty mi podrobně vysvětlila.

Dala mi prášky - ne pouze recept - to asi zřejmě není normální, ale byla jsem milé překvapena, že nemusím do lékárny.

Co mi pomohlo

Oboustranný zápal plic. Antibiotika + Ibubr. na snížení horečky. Bakterie se mi dostaly do plic jistě od děti - neustálý kontakt s nemocnými dětmi, virózy ve škole, epidemie zvracení. Ta se k tomu také přidala. Po 14 dnech bych měla začít fungovat.

Po prášcích jsem vyřízena (2× denně), chuť k jídlu se zatím nevrací, za to obrovská žízeň ano. Bohužel i to co vypiji, vyzvracím.

Bude líp. Jen chci dodat - jsem ráda, že jsem ve Švýcarsku. Po zkušenostech z rodiny - pokud bylo nějaké onemocnění, doktoři nikdy nebyli takto precizní a nikdy se nesnažili s pacientem tolik mluvit - ani s takovou trpělivosti - a to jsem cizinec!

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.