Lehká mozková dysfunkce

Přidat zkušenost

Lehkou mozkovou dysfunkci léčí Neurologie a patří mezi Onemocnění nervového systému

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky a projevy, Léčba, Jak si pomoci, Komplikace

Popis lehké mozkové dysfunkce

Termín lehká mozková dysfunkce je souhrnným názvem pro mnohé lehké odchylky mentálního vývoje dítěte na základě oslabení funkce centrální nervové soustavy (CNS). Těmito poruchami často trpí děti průměrně až nadprůměrně inteligentní, u nichž se projevují poruchy učení a chování.

K oslabení funkce CNS může dojít již v těhotenství, při porodu anebo i časně po porodu. Za toto onemocnění nemůže ani dítě ani rodina ba ani škola, a proto nemá smysl na někoho svalovat vinu. Tyto dysfunkce se však dají vhodným výchovným působením pozitivně ovlivnit. Léčbě může napomoci i samotný přirozený vývoj dítěte, při kterém dochází i k uzrávání centrální nervové soustavy a některé negativní projevy v chování se mohou časem ztlumit a popřípadě úplně vymizet.

Rizikové faktory lehké mozkové dysfunkce

Jako jeden z prvních rizikových faktorů můžeme dozajista určit dědičné predispozice (vlohy), které dítě může zdědit po svých rodičích nebo blízkých příbuzných. Dědičnost se na vzniku LMD podílí v 50-70%. V roce 1998 byl objeven gen, který zapříčiňuje dyslexii. Tento gen je umístěn na chromozomu, který má na starosti řízení imunitního systému, což by vysvětlovalo fakt, že pacienti s LMD jsou mnohem více náchylnější k alergiím a různým infekcím.

Častější výskyt LMD se také nachází v rodinách, které příliš nedbají na výchovu dětí a které nemají pevné zázemí. Značný pozitivní vliv má na dítě ranná psychická a sociální stimulace.

Další riziko s sebou mohou nést faktory, které působí na budoucí matku v průběhu těhotenství, např. virové infekce, úrazy, psychický stres a šok, rizikové těhotenství, konzumace alkoholu a kouření tabákových výrobků.

Vznik LMD mohou způsobit také komplikace při porodu, např. hypoxie (nedostatečné krevní zásobení mozku novorozeněte), při použití porodních kleští, při bilirubinémii (poporodní žloutenka) apod. Tyto komplikace s sebou přinášejí 20-30% riziko vzniku LMD.

Rizikové mohou být činitelé, které ovlivňují dítě po narození. Mezi tyto faktory můžeme řadit vysoké horečky v prvních letech života, encefalitidu, meningitidu nebo úrazy hlavy.

Prevence lehké mozkové dysfunkce

Studie prokázaly, že zrání mozkové aktivity může již v průběhu těhotenství ovlivnit specifická stimulace. Jedná se o tzv. prenatální učení, kdy přesnou zvukovou stimulací jsou aktivovány nervové buňky (neurony) nenarozeného plodu, což způsobuje posilování aktivity mozku. Takto stimulované děti se pak rodí s vyšší porodní hmotností a začínají dříve mluvit i chodit než jejich vrstevníci.

Příznaky a projevy lehké mozkové dysfunkce

Hned na začátku je nutno dodat, že LMD není nemoc s jednou jedinou příčinou a příznakem. Jde totiž o onemocnění, pod které spadá mnoho symptomů, které mají společný původ, a to v oslabení funkcí centrální nervové soustavy (pozor, nejedná se o žádné vážné neurologické poruchy). V podstatě můžeme konstatovat, že kolik můžeme nalézt mentálních funkcí, tolik jejich dysfunkcí můžeme definovat.

Při onemocnění LMD je pozorováno snížené množství mozkové tkáně (tj. šedé a bílé hmoty) ve frontálních oblastech mozku.

Z neuroanatomického hlediska se při LMD vyskytují rozdíly od normálního uspořádání neuronových spojení.

V tomto případě mozkem protéká méně krve než obvykle, a proto jsou neurony (nervové buňky) nedostatečně zásobovány kyslíkem, což dále způsobuje odchylky v elektrické aktivitě mozku.

Tyto výše vyjmenované symptomy pak způsobují celkovou neschopnost pacienta udržet pozornost, bdělost a koncentraci a zhoršují paměť a proces učení, zapříčiňují poruchy motorické aktivity, hyperaktivitu, vývojové vady řeči apod.

Jak již víme, LMD má mnoho podob, které můžeme podle jejich příznaků dělit do mnoha kategorií, jež jsou vymezené jednotlivými diagnózami Mezinárodní klasifikace nemocí.

Prvním významným symptomem může být porucha pozornosti. Tato neschopnost dlouhodobé koncentrace se může projevovat ve škole, zaměstnání i ve všemožných společenských situacích. Osoby, u nichž se tento příznak projevuje, často dělají chyby z nepozornosti a jejich vykonaná práce bývá nepromyšlená, neuspořádaná a celkově chaotická.

Můžeme je charakterizovat jako zbrklé, rozlítané a je pro ně typické, že často nedotáhnou rozpracované úkoly až do konce. Tito nemocní jsou značně nespolehliví, rozhodně nemají organizační schopnosti, jejich pracovní morálka je zmatečná, snadno se nechají rozptýlit děním okolo a často se jejich roztěkanost projevuje i při hovoru s ostatními, kdy nejsou schopni držet se daného tématu, nezřídka kdy od něj odbíhají, nevnímají to, co jim druzí vyprávějí atd.

Další symptom je zastoupen poruchami chování, které jsou charakteristické značnou impulsivností a hyperaktivitou. Impulsivnost je ve své podstatě netrpělivost. Impulsivní lidé nejsou schopni počkat, až na ně přijde řada, skáčí ostatním do řeči, překřikují je, neposlouchají pokyny, sahají na předměty, na které by sahat neměli, občas ostatním lidem kradou různé předměty z ruky, vrhají se do riskantních a nebezpečných situací, aniž by zvážili jejich důsledky atd.

Tato impulsivnost může způsobit různé nehody a poranění. Kdežto hyperaktivita se projevuje jako neustálý neklid. Můžeme ji pozorovat např. u dětí, které se stále vrtí na židli, poposedávají, pobíhají kolem dokola atd. Tito jedinci jsou jakoby neustále drážděni k vykonávání všemožných činností a nekonečnému mluvení.

V řadě příznaků pokračujeme se specifickými poruchami učení. To znamená, že dítě má problémy s určitým předmětem nebo skupinou předmětů (např. plave v matematice, ale naopak vyniká v humanitních předmětech). Slovo „specifická“ označuje fakt, že za problémy v procesu učení nemůže intelekt. Tyto poruchy jsou příčinou, proč ve škole zaostávají i děti s průměrným nebo dokonce nadprůměrným intelektem.

Mezinárodní klasifikace nemocí definuje následující poruchy učení: dyslexii (porucha v nácviku čtení, neschopnost rozlišovat a správně řadit písmenka, poskládat je v jeden celek a správně je vyslovovat), dysgrafii (porucha psaní), dysortografii (porucha pravopisu) a dyskalkulii (porucha matematických dovedností).

Další oslabení mozkových funkcí může způsobit i vývojové vady řeči. Mějme však na paměti, že za všechny vady řeči nemůže pouze LMD. Děti s touto poruchou začínají vyslovovat první slova o něco později než jejich vrstevníci (zhruba po půl druhém roce života). Mezi zjevné příznaky patří zadrhávání, zaváhání před každým slovem, hledání slov a jejich následné převedení do plynulé řeči, poruchy artikulace (výslovnosti) atd. Tyto projevy jsou způsobeny pravděpodobně nízkou elektrickou aktivitou v řečovém centru.

Do výčtu poruch lze zařadit i poruchy motoriky, které mohou být spojené s poruchami intelektu.

Jednotlivé diagnózy se mohou navzájem překrývat, z čehož plyne, že u těch, co trpí jednou mozkovou dysfunkcí, je pravděpodobné, že se u nich projeví i dysfunkce další.

Je také možné, že takovéto oslabení funkcí CNS nepostihuje pouze vyšší mentální schopnosti, ale i city a nálady, což může u pacientů vyvolat úzkosti a deprese.

Léčba lehké mozkové dysfunkce

V případě LMD se častěji hovoří o nápravě než o léčbě, poněvadž používané postupy mají jednak charakter léčby, rehabilitace, učení a jednak cvičení.
Takováto náprava může oslabení mozkových funkcí i zcela vrátit do pořádku.

Při léčbě se užívá farmakoterapie, EEG-biofeedback, různé nápravné postupy (např. logopedie, poradenská psychologie, speciální pedagogika atd.).

Farmakoterapií se odborníci snaží vrátit mozku jeho dostatečnou aktivitu. Nemocným jsou podávána tzv. nootropika, která v podstatě vyživují mozkovou tkáň, zajišťují větší průtok krve mozkovými cévami, a tím tak vyšší přísun kyslíku a glukózy nervovým buňkám. Tyto medikamenty nemají žádné vedlejší nežádoucí účinky, nevyvolávají návyk a organismus je obecně dobře snáší.

Jako další léčebný prostředek se využívá Piracetam (Piracetam AL 800). Jedná se o jakýsi přirozený vitamín pro mozek. Jedná se o derivát tzv. kyseliny gamaaminomáselné (GABA), což je přirozený neurotransmiter, který vede vzruchy z jedné nervové buňky na druhou. Doporučená dětská dávka je 800mg 3× denně, u dospělých a vážnějších případů se doporučuje dávka dvojnásobná. Tento účinný lék je v lékárnách volně dostupný a je hrazen pojišťovnami.

Kromě Piracetamu má na nervovou soustavu a její prokrvení také vliv Encephabol, Enerbol a Ginko Biloba. Ginko Biloba se užívá jako doplněk stravy, je volně prodejná, ale jen z části hrazena pojišťovnami.

Blahodárné účinky na nervovou tkáň mají samozřejmě vitaminy, a to zejména vitaminy skupiny B, např. vitamin B6 (tzv. Pyridoxin), který je obsažen hlavně v obilných klíčcích. Mezi další posilňující látky můžeme zařadit i lecitin (výtažek ze sóji) a ženšen.

Dále jsou doporučovány minerály, poněvadž když se to tak vezme, tak elektrická aktivita mozku je závislá na iontech hořčíku, vápníku, draslíku, sodíku a chloru. Dostatek těchto látek přináší nervové tkáni rovnováhu. Můžeme například zmínit, že hlavně hořčík je doporučován pro zklidnění hyperaktivních dětí.

Ve farmakoterapii se též užívají tzv. psychostimulancia, která dokáží zásadně ovlivnit činnost centrálního nervového systému tím, že tlumí symptomy oslabených funkcí CNS, např. nepozornost a hyperaktivitu. Tyto velice účinné léky mají však mnohé vedlejší účinky, na příklad inhibují růstový hormon, což způsobuje nižší tělesný vzrůst a hmotnost, nemluvě o riziku návyku. Proto se tyto medikamenty u nás užívají jen v opravdu těžkých případech. Jako zástupce můžeme zmínit tzv. Ritalin.

Do řady léků pomáhajících při léčbě LMD můžeme řadit i tzv. thymoleptika, jež zvyšují hladinu serotoninu (neurotransmiteru, který je zodpovědný za duševní rovnováhu a pohodu) v mozku. Tyto léky jsou též nazývány jako tzv. antidepresiva, která mimo jiné tlumí hyperaktivitu. Do této skupiny patří Seropram a Deprex (Prozac).

Kromě farmakoterapie se při léčbě LMD užívá také tzv. EEG-biofeedback, který pro zlepšení duševního stavu používá regulaci frekvencí mozkové elektrické aktivity (tzv. mozkových vln). Tato metoda je velice efektivní, a to zejména pro posílení aktivace nervového systému, pozornosti, koncentrace, sebeovládání, sebekázně a progresivity, co se intelektu týče. Tento způsob též pozitivně ovlivňuje poruchy spánku, noční pomočování (enuresa), vývojové vady řeči a specifické poruchy učení.

Dále se při léčebné terapii užívají také poradenské nápravné postupy, které mají pro každou specifickou dysfunkci svou metodu, např. vadami řeči se zabývá logopedie, při poruchách chování se upravuje denní režim dítěte a používá se tzv. autogenní trénink, při poruchách učení dítě podstupuje různé speciální nápravné postupy apod.

Jak si mohu pomoci sám

Je důležité si s dítětem promluvit a vysvětlit mu, že jeho problémy nemají příčinu ani v jeho povaze nebo morálce, ale v biologické (přesněji řečeno v psychoneurofyziologické) poruše, za kterou nemůže. Proto dítě s LMD nelze převychovávat, ale naopak je potřeba ho svěřit do rukou odborníků.

Je důležité, aby se dítě cítilo milováno a nebylo za své neúspěchy káráno nebo dokonce trestáno. S vaší trpělivostí, podporou a láskou se mu budou lépe překonávat překážky a různé úkoly. Snažte se dítě vychovávat v pozitivním směru, oceňujte dítě za to, co mu jde a v čem se mu daří, i když může jít pouze o maličkosti, a nevytýkejte mu věci, které nejsou jeho silnou stránkou.

Pokud dojde na kárání, vždy přesně zdůrazněte, co dítě udělalo špatně a neobracejte se na něj s napomínáním, že pořád jen zlobí, protože nakonec se může stát, že vám dítě dá za pravdu a přestane se o cokoliv snažit.

Snažte se dítěti připravovat pestrou stravu, která je bohatá na ovoce a zeleninu. Naopak se vyvarujte stravě plné dráždivých chemikálií, umělých přísad, vůní, příchutí, barviv, umělých sladidel, cukrů a tuků.

Komplikace lehké mozkové dysfunkce

Toto onemocnění je komplikované už jen tím, že může postihnout více mozkových funkcí, které při špatném fungování zabraňují člověku, aby žil plnohodnotným osobním i společenským životem. Všechny případné komplikace, které by při onemocnění LMD mohly nastat, jsou již výše zmíněny u příznaků této nemoci.

Diskuse

Další názvy: LMD, ADHD – Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorders

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s lehkou mozkovou dysfunkcí

Máte zkušenost s lehkou mozkovou dysfunkcí?

emik_pol (17.11.18)

Taky jsem se narodila s lehkou mozkovou dysfunkcí, a musím přiznat, že mi to hodně komplikuje život.
Jako malá jsem byla hyperaktivní a upovídaná. Teď je mi 18, jsem na střední a přijde mi, že se příznaky pořád zhoršují. Hodně zapomínám, nedokážu udržet pozornost dýl než 15 min, mám hrozné problémy s komunikací a projevy na veřejnosti a nikdy jsem nikam nezapadala. Celý život se mi většina lidí posmívá, nikdo mě nebere vážně a mají mě za blbou, přestože jsem nadprůměrně inteligentní a kreativní. V 9. třídě jsem začala kvůli tomu všemu trpět depresemi a úzkostmi a doteď s tím bojuji. Přestala jsem věřit lidem a nikomu se nesvěřuji, takže když se všechny ty emoce ve mně nahromadí, tak prostě vybouchnu. Na kohokoliv. A nejhorší je, že si to všechno uvědomuji…to, jak se občas chovám. Pak je mi to líto a užírám se tím.
Takže takový začarovaný kruh.

Co mi pomohlo

Homeopatika.

Narodila jsem se s lehkou mozkovou dysfunkcí jeniffer.r (30.09.15)

Dobrý den,při matčině nepovedeném porodu jsem se narodila s LMD.Učila jsem se
vše déle než jiné děti. Neuměla jsem dát roh papírů k druhému,otevřít si
dveře,naučit se strany,hodiny. Zato jsem byla vynikající v recitaci,kdy jsem i
vyhrála soutěž a spousty jsem toho přečetla.

Už že začátku se mnou mamka jezdila po doktorech a cvičila se mnou Vojtovu
metodu,abych vypadala právě jako dnes. Dnes je mi 25 let a vyrostla z ošklivého
káčátka krásná labuť, jak mi maminka vždy říkala. Celou tu dobu mi dodávala
sebevědomí, i když se mi spolužáci i dospěli posmívali.V tom je možná ten
problém. Nepamatuji si přesně kdy, nejspíš někdy v pubertě, se mi začal opakovat
stav projevující se poruchou řeči a motoriky. Trvá to vždy tak hodinku
většinou, když jsem ve stresu.Nejdříve nemuzuchodit,podepsatse, neudržím nic v
ruce a poté mluvím jak opilá.Špatně se mi dýchá,polyká a kolikrát se musím
držet čehokoliv, abych ušla pár kroku. U doktoru jsem byla s tím, že je to
zdravotní problém. Koukají na mě jako na hypochondra a nezajímá je to,jelikož
jsem byla na EEG, magnetické rezonanci i na očním a nic nenašli.proto bas Prosím
o řadu jestli se s tím někdo nesetkal.Docela mi to komplikuje život,jak v
práci, tak v živote osobním.

Pestrost i frustrace Jenda 738 (25.04.15)

Přeji krásný dobrý den všem čtenářům tohoto příspěvku. V prvé řadě chci říci, že život s LMD je mnohem pestřejší, ale alespoň pro mne i více frustrující. S tímto funkčním oslabením centrální nervové soustavy se již rodíme, od prvé vteřiny prvého samostatného nádechu až do posledního výdechu na prahu smrti. Toto onemocnění provází postiženého člověka po celý život, a to každičkým okamžikem. Pravda, někdy díky zvýšené neurální aktivitě jsme jedinci vskutku zcela naprosto úžasní, jenže ejhle, po větším mozkovém vypětí přijde období klidu, čímž se neurální akčnost živost i rychlost sníží pod úroveň normálu, a jsme tedy pro změnu zase zpomalení. Jinými slovy nedovedeme žít na hranici středu, normálu, přílišně dlouho. Toto postižení je však úžasné v tom, že to, co my zcela téměř bez obtíží naprosto „geniálně“ s přehledem zvládáme, by jiní lidé tak snadno, jako my s LMD, nedovedli. Z toho tedy jasně vyplývá, že každý člověk na planetě zvané Země má svůj zcela jedinečný specifický úkol, čímž je každý z nás předurčen vyšší mocí k tomu svému.

Vážení rodičové, pokud máte dítě s LMD, není to žádná veliká tragédie, akorát takovéto dítko vás bude dlouho potřebovat, abyste mu ve vývoji dětství co nejlépe pomáhali a vedli jej zcela správnou nejlepší cestou, a usnadnili jste mu tím pádem co nejlepší start do mladého krásného nového života. :-)

Toto postižení CNS LMD je neoperabilní. Sídlí v nervovém systému, existují však doplňující a funkční medikamenty se slušnými obstojnými výsledky ke zmírnění obtíží. Přeji vám všem to dobré a nezoufejte, LMD není tragédie, je to pomůcka k lepšímu životu.

Jan, 30 let

Léčba

Různorodé.

Co mi pomohlo

Psychologickým, nejlépe vlastním rozumem s pomocí zklidňujících medikamentů.

LMD jenik30 (15.05.14)

Nemohu říct, že život s LMD je nějak špatný. Samozřejmě spousta lidí nás nechápe třeba už od základní školy. Ano, jsme možná někdy roztěkaní atd., ale zvládáme spoustu věcí, co by v uvozovkách člověk bez LMD těžko zvládal. Přečtu knihu během chvíle, pamatuji si rozhovory s dětmi i ze školky a je mi 30. Ano, je pravda, že učení jde jen to, co mě baví a zajímá, ale to snad mají všichni. Komunikace s lidmi není problém, kolikrát s někým diskutuji klidně i s více lidmi najednou a jakmile se mi vybaví průběh celé diskuze, tak v duchu odpočívám a přemýšlím nad něčím jiným a nechám mluvit tělo. Dokážu zvládat opravdu hodně věcí najednou, jinak řečeno, čím je na mě vyvíjený silnější tlak, tím se mi lépe pracuje a vidím hodně dopředu. A spousta dalších věcí, které zde nebudu zmiňovat, aby mě někteří neměli za blázna.

Léčba

Pomohla mi hodně v dětství jóga, podle mého názoru ty meditace a cvičení umocnily některé funkce mozku a zároveň zklidnily tělo. Jinak žádné tabletky.

Co mi pomohlo

Zmiňovaná jóga, rodina a hlavně nenechat se odradit. Protože podle mého je diskutabilní, zda jde o nemoc nebo dar. Takže pokud máte to co já, tak není důvod se stydět, ale najít pár věcí,ve kterých jste opravdu hodně dobří a věnovat se jim na sto procent. Opravdu život není o vysokých školách atd.., ale jen o vás a vašich schopnostech.

LMD Jirka Hykl (18.03.14)

LMD se mi projevilo asi v šesti letech. Do té doby mi rodiče říkali, že jsem byl nadprůměrně chytrý. Prý jsem měl fotografickou paměť. Ale hned v první třídě se mi to začalo projevovat. Začalo to agresivním chováním, potom štěkání a pláč. Ve škole to začalo být čím dál horší, poruchy vnímání, problémy s pravopisem, navíc jsem levák. Učitelé se ke mně chovali většinou špatně, jako bych jim byl na obtíž. Jsem ročník 1984, takže těch možnosti v té době tolik nebylo. Do toho se mi přidaly tiky, takže jsem byl posměchem pro ostatní. Takže co k této nemoci dodat, asi to, že mi zkazila celý život. Nemám žádné vzdělání, ačkoliv jsem nadprůměrně inteligentní. Několikrát jsem si měřil IQ test, mám ho kolem 130, ale to je mi vše k ničemu. Jsem obyčejný dělník a navyšujou se nade mnou takový paka, že je mi z toho kolikrát na nic.M ůj problém v učení byl, že co mě bavilo, v tom jsem byl nejlepší, ale co ne, to jsem si nedokázal vtlouct do hlavy. Teď je mi 30 let, do kolektivu jsem se nikdy nezařadil, lidí mě většinou neberou vážně a nerespektují mé názory. Většinou jsem sám proti více lidem, i když vím, že mám pravdu, navíc ověřenou, tak se všichni raději přiklánějí k někomu jinému. Není to jednoduché s touto nemoci žít, nakonec se to projeví na vaší psychice. Začnete mít pocit méněcennosti a začnete se uzavírat do sebe a nedůvěřovat lidem. Považují to za jednu z nejhorších nemoci, co se týká vašeho budoucího života. Je to totální bezmoc, ten, kdo to nemá, nemůže to nikdy pochopit, jak se člověk cítí uvnitř.

Léčba

Prý jen nějaké vitaminy, ale to vás nemoci nezbaví. Cpu do sebe hořčík.

LMD u syna ročník 1994 Jupiterka (15.02.14)

Syn byl od miminka velmi neklidný v noci nespal ve dne plakal. Později když začal chodit začal být velmi hyperaktivní (maminky, které mají takové dítě tak vědí) bylo to hlídání 24 hodin v kuse. Nikdy nikdo nevěděl co syn udělá. Takové dítě je schopné vylézt po knihovně, anebo si otevřít okno ve výšce. Tudíž jsem měla zabezpečená všechna okna (bydleli jsme v 5. patře) aby si syn okno neotevřel. Hlídání balkonových dveří zcela běžně. Všechno co by ho mohlo zajímat (technické věci aj.) uklidit do bezpečí.
Jak jsem na to přišla?
Vzhledem k tomu, že ve 4 letech komunikace s lékaři naprosto selhala začala jsem pátrat sama. Tuto nemoc jsem našla v knize dr. Zdeňka Matějčka, který tuto nemoc obšírně rozepisoval. S tím jsem tedy přišla k lékařce, která ovšem odmítla psychologické vyšetření.
Psychologické vyšetření prodělal syn až v první třídě, kde se mé podezření a diagnoza potvrdila.
Se synem jsem od jeho 6 let začala cvičit a chodit na Kineziologii.
Syn měl štěstí, že na škole kde chodil byl ihned v prvním pololetí zřízena třída pro děti s poruchami učení.
Jak je na tom dnes?
Syn se vyučil elektrikářem a byl nejlepší z učňů. Má práci i bydlení. Zkrátka je z něj mladý muž na kterém není nic poznat. Je vtipný, velmi chytrý a velmi vnímavý.

Léčba

Co mi pomohlo.
Léky v žádném případě syn nebral a ani toto neuznávám. Dostával pouze vitamíny a homeopatika na posílení jeho individuality - čili sebevědomí.

Zároveň nesouhlasím s tvrzením, že tyto děti se rodí v sociálně slabých rodinách či že je to záležitost špatného průběhu těhotenství.

Před synem jsem měla krásnou zdravou holčičku a po synovi také. Všechna těhotenství, která jsem měla probíhala normálně. Nepila jsem ani nekouřila vše bylo tudíž v pořádku.

Odpověď na to čím vzniká LMD znám.

Je to záležitost minulého života a tak jak dítě umře tak se i narodí.

Vzhledem k tomu, že tyto schopnosti mám - podívat se do minulého života kohokoliv a používám svou energii na to aby dítě i člověk mohl být zdravý tak toto mohu potvrdit i v dalším případě, kdy v současné době se ke mě dostalo dítě taktéž s LMD a jeho úmrtí v minulém život bylo násilně ukončené.
Toto je těžké odstranit jen léčivou energií. Je třeba k tomuto zapojit naplno maminku, což v tomto případě je opravdu těžké, protože maminka je silný materialista a neuznává, že by měla tak nemocné dítě.

Co mi pomohlo

Co mi pomohlo to už jsem napsala výše.

Ale přece jen - důležitým faktorem bylo cvičení, masáže celého tělíčka při relaxační hudbě, chválení dítěte, tvoření s dítětem různých věcí, zaujmout dítě tak aby se naplno věnovalo alespoň 10 min. této činnosti.
Synovi pomohlo i malování mandal - vybarvování u této činnosti se naplno zklidnil, dále pak cvičení jógy a cvičení na obě mozkové hemisféry.

Dále pak se dítěti věnovat zcela a naplno, zajímat se o to co dělá a hlavně s ním mluvit!!!

Dítě s LMD se vyvíjí ve skocích. Jeden den jednu věc neumí a druhý den ji umí a dělá ji samozřejmě. Tyto skoky se projevují tak jednou za půl roku, ale mohou být i častější.

Rady pro maminky - netrapte se, když se dítěti takto budete věnovat jak jsem to dělala já tak se dítě uzdraví. Psycholog Vám však moc nepomůže.

Dala jsem na svou vlastní vůli, energii a schopnosti v léčbě svého syna a dobrá věc se podařila.

Průběh ADHD během dospívání Dana 203 (14.11.12)

LMD, dnes ADHD nebo ADD. U mě ADD. Špatně snáším když na mě upíná pozornost mnoho lidí, zejména nejde-li o téma, ve kterém vynikám. Řešení různých situací si raději hledám sama. Vyhovuje mi menší kolektiv. Nejsem soutěživá. Do učení jsem se vždy musela nutit, nebavilo mě, ačkoliv jsem byla schopna naučit se rychle i složitou látku. Při kritickém přístupu, kárání a trestání rezignace a nechuť k dalšímu učení. Zlobení, vzpoura.Zvýšená citlivost na hluk. Porucha pozornosti, nesoustředěnost-horší ve větší společnosti.

Lepších výsledků dosáhnu při dobré domluvě a samostatně nebo v menším kolektivu. Iq se pohybuje lehce v nadprůměru.

Školka- přecitlivělost, stranění se většího kolektivu(většinou tak 1-2 kamarádi), důvěru je třeba si získat(jde to dost špatně a pomalu). Škola-bez větších obtíží, výsledky mohly být lepší, kdybych se snažila, scházela motivace a pochopení některých učitelů.

Sš-s problémy, spíš v mezilidských vztazích než v učení, ale jedno s druhým se navzájem ovlivňovalo. Navzdory dobrým výsledkům v iq testech si nemyslím, že jsem studijní typ a učení mě nebaví. Raději pracuji manuálně.

Léky-dětství, školka a škola nic. Později zoloft. Samo o sobě k ničemu. Účinné ve spojení spsychoterapií a uvolnujícím cvičením(jóga).

Neříkejte dětem s lmd(adhd, add), že jsou hloupě, k ničemu atd. Vezmete jim chuť se projevit a budou vás zlobit o to víc(vnitřní vzpoura). Dopřejte jim hodně pohybu a snažte se snimi hodně komunikovat. Když si získáte jejich důvěru budou s vámi rádi spolupracovat a všechno půjde snáz.

Diagnóza LMD lilis (29.02.12)

Mého syna v 1 třídě paní učitelka poslala do PPP kvůli psaní. Slečna v poradně mi řekla pouze, že je sociálně nevyzrálý, což mě docela rozčílilo. Nechtěla jsem to nechat jen tak, tak začal kolotoč - neurologie, dětský psychiatr, EEG atd.
Nakonec se zjistila LMD, porucha pozornosti, začali jsme chodit k logopedovi a do grafom.poradny.

Zřejmě se to mělo zjistit už ve školce. Je fakt, že když se dívám zpět, od 4 let chodil do fotbalu a za 2 roky se nenaučil kopnout do balónu, dodnes není schopný si zavázat boty atd., ale pokud člověk neví, že nějaká taková nemoc existuje, tak prostě neví. Připadala jsem si, že jsem u něho něco zanedbala (starší dcera 13 let bez problémů, samé jedničky, matematická třída). Vše ho stále učíme. Je velmi snaživý, ale prostě to nejde. Co se ale týká počítačů a elektroniky je velice chytrý. Je ve 2 třídě, chodí na plavání, nevím jestli se to naučí, ale snaží se.

Léčba

Nechtěla jsem po paní doktorce žádné léky chemického původu pokud to není nutné. Takže zatím má Ginko, Piridoxin a různé vitamíny na podporu paměti u dětí běžně dostupné v lékárně. Dále docházíme do graf. poradny (různá cvičení na grafomotoriku a podporu paměti, prac.listy), logopedie, kontrola na dětské psychiatrii a neurologii.

Co mi pomohlo

Zatím opravdu jen vše procvičovat, komunikovat s dítětem, věnovat se mu a chválit, chválit!

LMD - omezení a výhody MartinZXY (19.01.12)

Ve škole poruchy pozornosti, neschopnost vůlí usměrnit tok myšlenek, roztěkanost. Došel jsem k tomu, že příliš mnoho vjemů se mi slévá do chaosu, naopak, jeli vjemů málo, dokáži je zpracovat rychleji než koho znám. Ten chaos ve škole mě prostě znudil, tak jsem zlobil. Čas ve škole pro mne byl vždy z učebního hlediska ztracený. Naopak zjistil jsem na VŠ, že se přes noc dokážu naučit průměrná skripta takřka nazpaměť. To samé knihu do 200 stran.

Když hraji ping-pong a jeli za hráčem stěna, vyhraji, jeli za ním volné prostranství, ztratím cca 30% a obvykle prohraji. V širší společnosti se nedokáži zapojit do hovoru, nestíhám ho sledovat, má pozornost se poutá na nepodstatné vjemy. Naopak v rozhovoru 1 na 1 dokážu svést poměrně snadno každou ženu, přes chat, kde mám před sebou jen černobílo každou.

V řeči ve stresu zadrhávání. Někdy naopak řeč zcela plynulá. Např. při recitování a zpěvu zcela plynulá. Je - li zásadně důležité, abych nezadrhl, dokáži mluvit plynule. Dokud mluvím o tom, co mám promyšlené, obvykle bez potíží. Jak začnu do vyprávění přemýšlet, řeč se zhorší.

Koordinace pohybu - neznám nikoho kdo by ji měl tak skvělou jako já. Rychlost čtení - byl jsem v první třídě nejlépe a nejrychleji čtecí dítě. Pamatuji si komplet dětství.

Léčba

Zcela neefektivní se ukázala logopedie i foniatrie. Na obou jsem jim recitoval a zpíval bez problémů. Bezradnost doktorů zkoušejících ty samé neosvědčené metody mě dost frustrovala. Naopak co pomohlo a pomáhá je podložená sebedůvěra, kontrola, čestnost, sebekázeň a nebrat se tak vážně. Rodiče by neměli projevovat soucit, ale být nad věcí, dát jasně najevo, že to nic neznamená a že to jde i jinak.

Co mi pomohlo

Dělat si ve věcech systém. Paradoxně dokáži vytvořit systém i tam, kde ho ostatní nenajdou. V takovém systému se pak dokážu pohybovat mimořádně rychle. Nervozita a hyperaktivita - Sebedůvěra a sebekontrola, nejlépe přes japonská bojová umění. Mimořádně důležitý vliv faktorů jako rodina, partnerka a přátelé. Je - li problém, postavit se mu čelem. Výzvám čelit a mezi útěkem volit útok. Typicky jsem li ve skupině, kde se čeká od všech nějaký názor, je to pro mě velmi stresující. Nejlepší řešení je přihlásit se první a jít do toho po hlavě. Často si pak nikdo nevšimne.

Někdy si říkám v projevech geniality, zda bych dokázal totéž kdybych byl normální. Moto co nezabije, to tě posílí. Pokud překonáváš tohle, pak je vše ostatní brnkačka.

ADHD syndrom Martina.fv (19.10.10)

Selhávání ve škole, v zaměstnání i v přátelství, přesto, že mé IQ přesahuje 120. Naprostý zmatek v hlavě, neschopnost se zorganizovat a pokud ano, za cenu zanedbání dalších oblastí života. Neschopnost dokončit SŠ v termínu, který je běžně zvládnutelný zdravými lidmi.

Léčba

V dětství docházka do PPP, v pubertě nic, v dospělosti Piracetam, Ginkgo, EEG-biofeedback. Bez výsledku.

Co mi pomohlo

Ritalin (platí pojišťovna). Ostatní metody (psychoterapie ani léky) nejsou účinné a jsou nehorázně drahé a zaberou vám všechen volný čas. Dostala jsem se k osvícenému doktorovi - psychiatrovi, který léčí i dospělé s AD(H)D (LMD se již 15 let nepoužívá, porucha zahrnovala mnoho dalších, které se léčí jinak).

Jen Psychiatr je kompetentní tuto diagnózu stanovit. Žádný psycholog vám s tím nepomůže. Ale pozor, v ČR psychiatři dospělých většinou nic o AD(H)D neví, protože to považují za nemoc dětí. Není to pravda, u více než 50% dětí porucha přetrvává v dospělosti. Není způsobena výchovou, ale je geneticky vrozená. Špatná výchova (trestátní, ponižování a neustálá kritika) může poruchu jen zhoršit a udělat z dítěte neurotika, alkoholika a asociála.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.