Metabolická onemocnění

Metabolická onemocnění (též metabolicky podmíněná onemocnění) jsou taková, která vznikají v důsledku poruch látkové přeměny, tvorby nebo ukládání určitých látek v organismu, které jsou u zdravých osob v rovnováze (jejich tvorba, ukládání, vylučování). Tyto látky jsou nutné pro normální funkci organismu a při jejich nedostatku/nadbytku dochází k poškození některých orgánů, případně celého organismu.

Nejznámějším a také nejčastějším onemocněním, spadajícím do této skupiny chorob je cukrovka (diabetes mellitus).

K dalším onemocněním, náležícím k této skupině patří hyperlipoproteinemie, což je nadbytek lipidů a lipoproteinů v krvi a dyslipoproteinemie, při které je nevhodný poměr jednotlivých lipidů a lipoproteinů v krvi, který má za následek urychlený rozvoj aterosklerózy. Metabolický syndrom je onemocnění metabolismu, kde se jako primární problém předpokládá neodpovídavost tkání na inzulin. Tento syndrom v sobě zahrnuje kombinaci 3 hlavních příznaků - obezita, hypertenze, cukrovka.

Velice vážným a častým metabolickým onemocněním je ateroskleróza (kornatění tepen). Toto onemocnění je výrazným predisponujícím faktorem pro vznik závažných kardiovaskulárních chorob.

Dále se do skupiny těchto onemocnění řadí dna, onemocnění vznikající na základě nadbytku kyseliny močové v organismu, které postihuje klouby.

Některá kostní onemocnění mají původ v metabolických poruchách. Patří mezi ně osteoporoza a osteomalacie.

Dále se do této skupiny řadí fenylketonurie, hemochromatóza, Willsonova choroba, porfyrie a vzácná střádavá onemocnění.

Metabolická onemocnění jsou velice častá a jejich výskyt je spojen s výskytem závažných orgánových poruch, které jsou častou příčinou předčasného úmrtí.

První čtyři metabolická onemocnění jsou mocnými nepříznivými faktory pro rozvoj kardiovaskulárních chorob.

Příčiny vzniku metabolických onemocnění nejsou u všech známa. U některých se jedná o dědičná onemocnění, u ostatních se předpokládá složka dědičná a vlivy prostředí.