Onemocnění dolních cest dýchacích

Onemocnění dolních dýchacích cest patří mezi běžná onemocnění. Dýchací cesty bývají nejčastěji postiženy infekčními zánětlivými chorobami a většinou se nejedná o nemoci závažné, vážnější průběh mívají hlavně u dětí, starých lidí a osob s oslabeným imunitním systémem.

Nejzávažnější postižení dolních dýchacích cest je způsobeno nádorovými chorobami, z nichž především bronchogenní karcinom představuje největší problém, neboť patří v naší zemi mezi tři nejčastější nádorová onemocnění dospělých.

Mezi dolní dýchací cesty patří hrtan, průdušnice, průdušky a plíce. Tyto struktury se podílejí na transportu a výměně plynů mezi vnějším okolím a krví. Jsou tedy životně důležitými orgány a jejich onemocnění by měla být včas a řádně léčena, aby se předešlo možným pozdějším vážným komplikacím.

K onemocněním dolních dýchacích cest patří některé vývojové vady a dědičné choroby (především cystická fibróza - mukoviscidóza).

Zánětlivá onemocnění

Zánětlivá onemocnění se dělí na záněty dýchacích cest (infekční - virové, bakteriální, vzácně mykotické a neinfekční - alergické, chemické), kam patří laryngitidy (tedy záněty hrtanu - u dětí mohou představovat velmi vážné onemocnění, pokud jsou infekčního původu), laryngotracheitidy (společný zánět hrtanu a průdušnice) a bronchitidy (záněty průdušek).

Vážná, život ohrožující choroba, ležící na pomezí horních a dolních dýchacích cest je u dětí se vyskytující epiglotitida.

V případě bronchitidy může zánět přecházet do chronicity (nejčastěji u kuřáků) a bývá spojen se vznikem plicní rozedmy (emfyzému). V takovémto případě vzniká chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN.

Dýchací cesty jsou postiženy také u asthma bronchiale, vznikajícího na základě přecitlivělosti dýchacích cest na vnější prostředí a látky v něm obsažené.

Onemocnění plic

Vlastní onemocnění plic je trojího druhu.

Jednak sem patří infekční záněty plic (pneumonie a bronchopneumonie, tuberkulóza plicní).

Dále mohou být plíce postiženy tzv. intersticiálními plicními procesy, při kterých dochází z různých příčin k vazivové přestavbě plicní tkáně. Do této skupiny patří např. sarkoidóza, plicní vaskulitidy aj.

Třetí skupinou jsou profesionální plicní choroby. Jsou to choroby, které vznikají v plicní tkáni po dlouhodobé expozici některým škodlivým látkám (oxid křemičitý - silikóza, azbest - azbestóza, berylióza a další).

Jak již bylo zmíněno výše, nádory, především plic, představují velmi vážný zdravotní a společenský problém. Většina nádorových onemocnění dýchacích cest je totiž spojená s kouřením. Nádory mohou postihovat kteroukoli část cest a ani v jednom případě není prognóza nijak přívětivá.

Plíce mohou být postiženy i u onemocnění, která primárně v plicích nevznikají, ale nakonec se mohou projevit právě především omezením plicních funkcí. Sem patří například tromboembolická plicní choroba nebo spánková apnoe.

Samostatnou jednotkou, řádící se k chorobám dolních dýchacích cest jsou onemocnění pohrudnice.

Onemocnění dolních dýchacích cest představují velmi častý problém. Mnohá tato onemocnění úzce souvisí se špatným životním stylem, především s kouřením.