Psychiatrická onemocnění

Psychiatrická (duševní) onemocnění představují obrovské množství nemocí, které se vyznačují poruchou vyšších mozkových funkcí.

Obecně se jedná o poruchy myšlení, vnímání, emocí, intelektu, pudů, paměti, chování (verbálního a nonverbálního), případně osobnosti jako celku. Tyto poruchy se mohou vzájemně kombinovat.

Patří sem jak onemocnění nezávažná, která ale mohou velmi znepříjemňovat postiženému život, tak závažná, u kterých jsou lidé nebezpečím buď pro sebe samé, nebo pro své okolí.

U psychiatrických chorob je velice důležité, zda má dotyčný postižený na své onemocnění náhled, tedy zda ví o tom, že něco není v pořádku.

Vznik psychiatrických onemocnění

Na vzniku většiny těchto onemocnění se podle nejnovějších teorií podílejí faktory biopsychosociální, tedy hraje roli složka biologická (dědičné dispozice, vývojové poruchy, organická onemocnění) a psychosociální (porucha na úrovni výchovy, vztahů, stres atd.).

Psychiatrická onemocnění se mohou vyskytovat v jakémkoli věku, nemíjejí ani nejmladší věkové skupiny.

Druhy psychiatrických onemocnění

K nejzávažnějším psychiatrickým onemocněním patří schizofrenie a bipolární afektivní porucha (manio-depresivní psychóza).

Schizofrenií je mnoho druhů, každý má svá specifika. Speciální jednotkou je schizoafektivní porucha, která v sobě zahrnuje znaky typické jak pro schizofrenii a dále poruchy emoční (mánie/deprese).

Velmi časté jsou depresivní stavy, případně přímo deprese, které nepoznané a neléčené mohou končit sebevraždou.

Do méně závažných, ale výrazně zasahujících do života jedince patří onemocnění zvaná neurózy (fobie, úzkostné poruchy, panické poruchy atd.). Neurózy jsou velmi častá onemocnění, jejich výskyt se odhaduje až na 15 - 20% populace ve vyspělých zemích.

Další psychiatriká onemocnění

K dalším psychiatrickým onemocněním patří poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie), poruchy osobnosti, poruchy sexuálního chování (různé parafilie, deviace), poruchy intelektu (mentální retardace), psychosomatická onemocnění, demence (vaskulární, Alzheimerova), problematika závislostí a mnohá další.

Symptomy, diagnóza a léčba

Problematika psychiatrických chorob spočívá především v jejich společenském dopadu (pro jedince a jejich okolí), obtížím při jejich rozpoznání (široká veřejnost nemá dostatečné ponětí o základních symptomech některých závažných chorob) a léčbě (často se jedná o velmi dlouhodobou terapii, při jejímž ukončení se mohou obtíže dostavit znovu).

Významnou součástí řešení psychiatrických onemocnění je spolupráce s psychology, jelikož různé druhy psychoterapie mají velmi blahodárný vliv na duševní zdraví a pohodu duševně nemocných jedinců.